post

15 Minutes para sa Iyong Kinabukasan: Paano Mag-Budget at Mag-Invest para Magpayaman

English Version (Click Here)

Kahit nakagawa na ako ng budget plan dati (Your Wealthy Mind Savings and Budget Plan), naisip ko na medyo mahirap iyon lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang mag-alaga ng kanilang finances. Ang guide na ito ay para sa mga baguhan at ituturo nito kung paano mag-budget at mag-invest para magpayaman.

Paano nakakapagpabago ng buhay at nakapagbibigay ng napakaraming oportunidad ang isang simpleng budget plan? Basahin mo muna ito at matututunan mo kung paano. (Isang clue nga pala yun!)

[Read more…]

post

15 Minutes for Your Future: How to Budget and Invest to Get Rich

Tagalog Version (Click Here)

Although I’ve made a budget plan before (Your Wealthy Mind Savings and Budget Plan), I thought that it might be a bit too difficult for those who just started taking care of their finances. This guide is intended for beginners and it will teach you how to budget and invest for wealth creation.

How can a mere budget plan that you can read in 15 minutes potentially change your life and bring you endless opportunities? Keep reading and you might just learn how. (That sentence was a clue by the way!)
[Read more…]

post

Makabagong Pananaw para iwasan ang SOBRANG Pangungutang

English Version (Click Here)

Isa sa pinakapopular kong article ay tungkol sa kung paano magbayad ng utang. Sa palagay ko, mas-mabuti ang pag-iingat kaysa sa paggamot, kaya mas-mainam na umiwas ka na lang sa sobrang pangungutang kaysa palaging mabaon at magbayad ng mga ito.

Paano mo maiiwasan ang sobrang pangungutang? Gamitin mo ang mindset o pananaw na ituturo ko!
[Read more…]
post

A New Perspective to Avoid Bad Debts

Tagalog Version (Click Here)

One of my more popular articles is the one about How to Get out of Debt (more specifically, get out of bad debts). I believe an ounce of prevention is better than a pound of cure, so it’s better to avoid bad debt from accumulating than to keep digging yourself out of it.

So how do you avoid bad debts? Here’s a mindset that’ll help!
[Read more…]
post

Paano Mabayaran Lahat ng Utang (in Three Simple Steps)

English Version (Click Here)
“Ang mga mayayaman ay namumuno sa mga mahihirap, at ang nangutang ay alipin ng nagpautang.”
– Proverbs 22:7

Natatakot ka bang tignan ang iyong mga napakalaking credit card bills?
Nagtatago ka ba mula sa mga kaibigan at kamag-anak mo dahil may utang ka pa sa kanila?
Hindi ba sapat ang kinikita mo para mabayaran ang iyong mga expenses at mga inutangan?

 

Kung pangarap mong mabayaran lahat ng utang mo, mayroon ako ditong SIMPLENG 3-STEP PLAN mula kay George S. Clason, ang may-akda ng finance Classic na The Richest Man in Babylon” (Click link for the book):
[Read more…]

post

How to Get out of Debt in Three Simple Steps

Tagalog Version (Click Here)
“The rich rules over the poor, and the borrower becomes the lender’s slave.”
– Proverbs 22:7

 

Are you scared of opening the mail and looking at your gigantic credit card bills?

Do you hide from your friends and relatives because you owe them money?

Is your income not enough to cover expenses and pay your debts?

If you want to get out of debt and pay them all back, here’s a VERY SIMPLE 3-step plan from George S. Clason’s “The Richest Man in Babylon” (Click link for the book):
[Read more…]

Click here to connect!