post

Sampung Paraan para HINDI Makatulong (“The Ten Cannots” ni William J. H. Boetcker)

English Version (Click Here)

Bawasan ang unemployment, tumulong sa mga nangangailangan, ubusin ang kahirapan at nagugutom sa mundo. Ang mga iyon ang mga layuning karapat-dapat gawin. Kailangan nga lang nating mag-ingat dahil ang ibang solusyon ay higit na nakakasama kaysa makatulong. Basahin mo ang mga babalang ito mula sa “The Ten Cannots” ni William J. H. Boetcker.

“The Ten Cannots” (Sampung Hindi Pwede) ni William J. H. Boetcker
 • Hindi mo mapapalaganap ang kasaganaan sa pagtutol sa pagtitipid.
 • Hindi mo mapapalakas ang mahihina sa pagpapahina ng mga malalakas.
 • Hindi mo matutulungan ang mga karaniwang tao sa pagpupuna sa mga nagsikap.
 • Hindi mo mapapaasenso ang sumusuweldo sa pagpapababa sa nagbabayad ng sweldo.
 • Hindi mo matutulungan ang mahihirap sa paninira sa mga mayayaman.
 • Hindi ka makakagawa ng seguridad sa buhay gamit ang pangungutang.
 • Hindi mo matutulungan ang sangkatauhan sa pagpapalaganap ng galit sa kapwa.
 • Hindi ka makakalaya sa sakuna sa pagwawalgas ng higit sa iyong kinikita.
 • Hindi mo mabubuo ang mabuting pagkatao at lakas ng loob ng ibang tao sa paninira ng kanilang pagkukusa at tiwala sa sarili.
 • At hindi ka makakatulong sa iba sa paggawa ng mga bagay na kaya at nararapat nilang gawin ng kusa.

[Read more…]

post

10 Ways to NOT Help People (William J. H. Boetcker’s “The Ten Cannots”)

Tagalog Version (Click Here)

Reduce unemployment, help the needy, eliminate poverty and world hunger. Those are all noble goals worth pursuing. We have to be careful though as some solutions do more harm than good. Take these warnings from William J. H. Boetcker’s “The Ten Cannots.”

“The Ten Cannots” by William J. H. Boetcker
 • You cannot bring about prosperity by discouraging thrift.
 • You cannot strengthen the weak by weakening the strong.
 • You cannot help little men by tearing down big men.
 • You cannot lift the wage earner by pulling down the wage payer.
 • You cannot help the poor by destroying the rich.
 • You cannot establish sound security on borrowed money.
 • You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred.
 • You cannot keep out of trouble by spending more than you earn.
 • You cannot build character and courage by destroying men’s initiative and independence.
 • And you cannot help men permanently by doing for them what they can and should do for themselves.

[Read more…]

post

Pagpatay sa Pangarap at Pagpapahirap sa mga Mahihirap

English Version (Click Here)

Ang isang bagay na kinaaayawan ko ay ang mga taong nagsasabi na mangmang, tamad, o walang kwenta ang mga mahihirap. Hindi nila ito sinasabi ng lantaran, pero mahahanap mo sila kapag may nagpost ng mga inspiring rags to riches (mahirap nagsikap magpayaman) stories. Sila ang mga nagsasabi na “yumaman lang sila dahil maswerte sila” at “imposibleng yumaman ang mahihirap dahil wala silang edukasyon, oportunidad, kakayahan, atbp.” Sila rin ang nagsasabi na “walang kwenta ang magsikap” o “marami ang nagsisikap pero mahirap pa rin” at walang mabuting solusyong ibinibigay.

Marami sa mga ganoon ang nagkakamali sa interpretasyon ng mga inspiring posts at iniisip nila na ang ibig-sabihin ng mga ito ay “naghihirap ang mga mahihirap dahil sa ginagawa nila” o “ang pagsisikap ay gumagana para sa iba, pero para sa karamihan ito’y walang kwenta.” Sila ay napakabuting halimbawa kung paano ang pag-iisip at pananaw ay nakaaapekto sa ating mga nakikita sa mundo: habang ang karamihan sa atin ay nakakakita ng pagkukuhanan ng inspirasyon (“Kung nagawa nila , kaya rin natin!”), nakikita nila ang mga iyon bilang panlalait (“Maswerte lang ang mga yumaman pero tayo ay mabibigo kaya huwag na lang nating subukan!”).

Kahit mabuti ang intensyon nila sa pagsasabi ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap, sa pagtutol sa mga inspiring posts nakasasama lamang ang ginagawa nila. Ang nagagawa lamang nila ay pinapahina nila ang loob ng mga mahihirap dahil sinasabi nila na hindi sila makakaahon mula sa kahirapan, at nasasabi rin nila na ang mga mahihirap ay masyadong mahina at kaawa-awa na hindi nila kayang magsikap para yumaman kung walang magbibigay sa kanila ng limos.

[Read more…]

post

Killing Dreams and Keeping Poor People Poor

Tagalog Version (Click Here)

One thing I hate are people who say and think that poor people are stupid, lazy, or useless. They don’t say it out loud, but you’ll usually find them when somebody shares inspiring rags to riches stories. They are the commenters who say that “rich people got rich only because they’re lucky” and “it’s impossible for a poor person to get rich because they don’t have the education, the opportunities, the skills, etc. to do it.” They’re also the ones who say that “hard work is useless” or “there are many who work hard but still end up poor” and never offer any encouraging solution.

Many of those people completely misinterpret the intent of inspiring posts to mean that “poor people are poor because it’s their own fault” or that “hard work works for some but it never works for everyone else.” They are the example of how our thoughts and perspectives affect our worldview: while many of us see those posts as sources of inspiration (“If they can do it, we can do it too!”), those people see them as insults (“Successful people just got lucky and everybody else will fail so they must NEVER even TRY!”).

While they mean well by trying to point out the problems that poor people face, by degrading and demeaning the message from inspirational posts they do far more harm than good. The end result is that they’re discouraging the poor by implying that they can NEVER rise above poverty, and that they are so weak and helpless that they can never earn prosperity unless somebody gives them charity.

[Read more…]

post

Isang Hindi Inaasahang Aral mula sa isang High School Teacher

English Version (Click Here)
“Sa klase natin sa lunes magkakaroon tayo ng CHEERDANCE COMPETITION!”

 

Hindi ko alam kung anong hinithit ng History teacher namin noon, pero iyon ang assignment na ibinigay niya sa aming lahat.

Doon nagsimula ang isang aral na HINDI ko Makakalimutan.

[Read more…]

post

An Unexpected Leadership Lesson from a High School Teacher

Tagalog Version (Click Here)
 “For our class this Monday we’ll have a CHEERDANCE COMPETITION!”

 

I have no idea what our History teacher smoked that week, but that was the assignment he gave us.

That set the stage for a lesson I would NEVER forget.
[Read more…]
post

The “Rich vs. Poor” Myth: Hindi Ninanakaw ang Kayamanan, ito’y PINAGSISIKAPAN

English Version (Click Here)
“Marami ang nagsasabi ng totoo kapag sinabi nilang ayaw nila sa kayamanan, pero ang tinutukoy nila ay ang kayamanang pinagsikapan ng iba.”
– Charles Caleb Colton

Minsan napupunta ako sa pinakamagagandang malls at shopping centers sa Pilipinas gaya ng Greenbelt, SM Aura, Bonifacio High Street, at iba pa. Sa bawat paglingon ko may mga mayayaman na kumakain sa mga restaurant na ang bawat ulam ay mas-mahal pa sa pangaraw-araw sweldo sa isang trabahador, suot ang mga damit na kasing-mahal ng sweldo nila sa isang buwan, at bumibili ng mga gadgets na aabutin tayo ng ilang taong pag-iipon para mabili.

Sa kabilang dulo ng siyudad, ilang kilometro lang sa mga magagarang lugar ay mga komunidad na mahihirap at hindi kayang mabuhay ng sapat. Ayon sa report ng ABS-CBN tungkol sa Philippine Statistics Authority (PSA) Annual Poverty Indicators Survey (APIS) noong 2014, halos isa sa apat na Pinoy ay naghihirap. Dahil sa kawalan ng mabuting pagkakakitaan, marami ang napipilitang mamulot ng basura para makahanap ng pagkain, natutulog sa kahon sa kalsada, at nanlilimos ng ilang piso para lang mabuhay.

Habang ang ilang mga bata ay naglalaro sa lansangan dahil hindi sila kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang (ang edukasyon ay isang susi para makaahon sa kahirapan), ang mga anak ng mga mayayaman ay binibigyan ng lubos-lubusang mga kagamitan, masustansyang pagkain, pinakamabuting edukasyon, at napakarami pa.

Parang hindi ito tama diba?
[Read more…]

post

The “Rich vs Poor” Myth: Wealth is never Stolen; it is EARNED

Tagalog Version (Click Here)
“Many speak the truth when they say that they despise riches, but they mean the riches possessed by other men.
– Charles Caleb Colton

Sometimes I walk by the most beautiful malls and shopping centers in the Philippines, like Greenbelt, SM Aura, Bonifacio High Street, and several others. Everywhere I look there are rich people eating at restaurants where each dish costs more than a worker’s daily pay, dressed in the finest clothes that costs more than an average employee’s monthly salary, and buying gadgets that would take most of us a few years to save up for.

On the other side of the city, a few miles from those areas of luxury are entire communities who can’t afford a decent lifestyle. According to ABS-CBN’s report on the Philippine Statistics Authority (PSA)’s Annual Poverty Indicators Survey (APIS) last 2014, around one in every four Filipinos live in poverty. Without a good source of income, many are forced to scavenge dumpsters and trash cans for food, sleep in cardboard boxes every night, and are forced to beg for a few coins to survive.

While some children play in the streets wearing dirty rags on weekdays because their families can’t afford to send them to school (a key to moving up in society), the children of wealthy parents have everything handed to them on a silver platter: the latest toys and gadgets, nutritious food, the best education, and far more.

Sounds unfair, right?
[Read more…]

Click here to connect!