post

“Bakit hindi ko makamit ang Tagumpay?” Pitong dahilan kung bakit ikaw ay Nabibigo

English Version (Click Here)

“Magsikap ka at ikaw ay magtatagumpay.” Ilan nga ba sa atin ang nakarinig at sumunod doon sa payong iyon at umasa dito? Nagoovertime ka at nagdadagdag ng oras sa trabaho para makakuha pa ng extrang pera. Pagod at stressed ka sa pagtrabaho araw-araw, pero parang walang nagbabago. Tinanong mo na ba sa sarili mo “bakit hindi ko pa makamit ang tagumpay?” Kahit napakahalaga ng pagsisikap at seryosong pagpupunyagi ay kailangan, ang realidad ay mas-komplikado. Ito ang pitong dahilan kung bakit hindi mo pa nakakamit ang tagumpay.

[Read more…]

post

“Why am I not successful?” 7 reasons why you might be Failing

Tagalog Version (Click Here)

“Work hard and you’ll become successful.” How many of us have heard that advice and followed it hoping that it’d work? You work overtime and you put in extra hours to get some extra cash. You’re tired and stressed from working hard day after day, yet nothing seems to change. “Why am I not successful yet” you ask? While hard work and serious effort is indeed important, reality is far more complex. Here are seven reasons why you still haven’t made it.

[Read more…]

post

Ibang paraan para Kumita: Negosyo Ideas at ibang paraan para Kumita ng Pera

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Minsan, ang simpleng pag-iisip ng mga posibilidad ay nakakapagpakita ng mga oportunidad na hindi mo lang nakita. Nawalan ka na ba ng gana sa buhay? Gusto mo pa bang kumita pa ng pera para mabayaran ang mga bayarin/bills, utang, at iba pang gastusin? Gusto mo bang gumawa ng ibang bagay para kumita bukod sa 9-5 rush o karaniwang trabaho, kahit sa weekend lamang? Subukan mong mag-isip ng mga ideas para sa negosyo at iba pang paraan para kumita ng pera. Siguradong makakahanap ka ng oportunidad para kumita ng pera kapag naghanap ka ng mga posibilidad, kaya bakit hindi ka magsimula dito para makahanap ng inspirasyon?

*Take note: Ang mga idea dito ay naisip ko lang sa isang umaga ngayong Lunes. Isipin mo na lang ang mga maiisip mo kapag ikaw ay nag-isip pa mag-isa o kapag kasama ang mga kaibigan at may mas-marami kang oras.

[Read more…]

post

Making money on the side: Business Ideas and Other ways to Earn Money

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Sometimes, simply imagining possibilities can show you opportunities that you’ve simply never noticed. Are you stuck in a rut? Do you want more income to cover all your bills, debts, and other expenses? Do you want to just branch off and do something different from the 9-5 rush, even if it’s only for the weekends? Try brainstorming for small business ideas and other ways to earn more income. You’re sure to find opportunities for making money on the side once you start searching for possibilities, so why don’t you start here for a little inspiration?

*Take note: These are ideas I got from a Monday morning brainstorming session. Just imagine the things you can think of on your own or with your friends when you have more time.

[Read more…]

post

Paano Yumaman? (Higit sa Stocks, Bonds, at Mutual Funds)

*Ang post na ito ay naglalaman ng mga affiliate links.

English Version (Click Here)

Malamang itinanong na natin sa ating sarili kung paano yumaman at naghanap tayo ng mga libro at articles para sa sagot. Malamang, nahanap natin ang “mag-ipon ng kaunting pera at mag-invest” at kung paano ang pag-invest sa mga stocks, bonds, at mutual funds sa mahabang panahon ay makakapagpayaman sa atin balang araw (itinuturo ko iyon sa iba kong articles). Ang kailangang itanong naman natin ngayon ay iyon lang ba ang dapat nating pagpuhunan?

Ituloy pa natin ang ideang ito. Ang karamihan ba ng mga mayayaman yumaman dahil doon lamang? Sabi ng isang bestselling author at researcher na nagsurvey at naginterview ng ilang-daang milyonaryo, hindi.

[Read more…]

post

How can I get Rich? (Beyond just Stocks, Bonds, and Mutual Funds)

*This post contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

We’ve all asked ourselves “how can I get rich?” and started searching books and articles for answers. Most likely, we found “save a little money every paycheck and invest it” and how investing in stocks, bonds, and mutual funds over time can someday make you wealthy (I teach that in several of my articles as well). The question now however, is that are those the only things you can or should invest on?

To take things further, did most, if not all wealthy people earn their wealth through them alone? Well, one bestselling author and researcher who surveyed and interviewed hundreds of millionaires say they didn’t.

[Read more…]

post

Tutulungan ka ba nilang magtagumpay? Mahalagang people skills mula kay Dale Carnegie

English Version (Click Here)

May kaibigan o kakilala ka ba na natutuwa kang makasama dahil mabuti ang pagtrato nila sa iyo? May kakilala ka naman ba na kinaaayawan mo dahil nilalait nila palagi ang mga ginagawa mo? Nagugustuhan mo bang suportahan ang una at iniiwasan mo naman ba yung isa? Para sa marami sa atin, ang kalidad ng ating buhay at kung gusto nating magtagumpay at hindi mabigo sa ating careers ay nakabase sa kung gaano tayo kagaling magbuo at mag-alaga ng ating mga pagkakaugnay sa iba. Para matutunan ang mga kakayahang iyon, ang unang tatlong aral mula sa “How to Win Friends and Influence People” ni Dale Carnegie ay napakahalaga.

Sabi nga, ang repetisyon ay ang susi ng karunungan at galing. Dahil ito’y isang classic na self-help book, malamang nabasa mo na ito dati pero hindi mo pa narereview. Marami na tayong narating mula sa panahon nina Dale Carnegie at ang ilang leader kagaya nina John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy, at marami pang iba ay nagturo na ng mga aral na dumagdag at nagpabuti pa sa mga naituro nito (at isinama ko rin sila dito dahil mahalaga ang mga ito sa lesson), ngunit ang classic na librong isinulat niya ay isa pa rin sa pinakamabuti. Kung gusto mong maalala ang ilan sa mga basics, ituloy mo lang ang pagbabasa!

Note: Mabuti nang bilihin at basahin mo ang buong libro gamit ang affiliate link sa ibaba para matutunan mo ang buong lesson. Sabi nga nila, walang tatalo sa orihinal! [Read more…]

post

Will people help you succeed? Essential People Skills from Dale Carnegie

Tagalog Version (Click Here)

Do you have a friend or colleague that you enjoy hanging out with because they treat you well? Do you know an acquaintance whom you dislike because they keep criticizing everything you do? Do you enjoy supporting the former while actively avoid the latter? For most of us the quality of our lives and the success or failure of our careers will depend on how good we are at building and maintaining relationships. For learning those essential skills, the first three lessons in Dale Carnegie’s “How to Win Friends and Influence People” are especially valuable.

They say repetition is the key to mastery. As a classic self-improvement book, you may have read it yourself at one point in your life but have not had the time to review it. We’ve gone a long way since Dale Carnegie’s time and many leaders like John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy and several others have taught lessons that adds and builds on what he taught (and I’ve included some of them here as they’re crucial for improving the lesson), but his classic still stands as one of the best. If you want a quickly remember some of the basics, then keep reading this article!

Note: I also suggest buying and reading the book through the affiliate image link below to learn the complete lesson. As they say, nothing beats the original!

[Read more…]

post

Kakayahan para sa Mas-Mabuting Pangkabuhayan: Isang sandaling Pagtingin sa TESDA

English Version (Click Here)

“Magbigay ka ng isda at makakakain siya ng isang araw; turuan mo siyang mangisda at makakakain siya habang buhay.”

Ang isang dahilan kung bakit nabuo ang YourWealthyMind.com ay para matulungan ang mga nangangailangan mula sa pagbigay ng mahalagang impormasyon. Para sa karaniwang mahirap na Pilipino o trabahador na may pamilyang kailangang alagaan, ang buhay ay parang bilangguan ng paghihirap kung saan kakaunti lang ang pwede mong makamit. Buti na lang, ang daan palabas ay pwedeng matutunan.

Bago tayo magsimula, kailangan nating matutunan ang isang napakahalagang bagay: Hindi sa pagpapagod sa pagsisikap ang batayan ng ating pag-asenso kundi sa halaga ng ating ginagawa.

Ang nagwawalis ng daan ay mas-kaunti ang sahod kumpara sa isang software developer.

Ang nagbebenta ng basahan ay mas-kakaunti ang kinikita kumpara sa isang real estate sales agent.

Ang nagluluto ng mumurahing nilaga ay mas-kakaunti ang kinikita kumpara sa isang gourmet chef sa five-star restaurant.

Halos magkatumbas ang oras at pagod na dinaranas nila, pero napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang kinikita.

Ano ang susi sa lahat ng iyon? KAALAMANG nagagamit.

[Read more…]

post

Skills for a Better Livelihood: A Quick Glance at TESDA

Tagalog Version (Click Here)

“Give a man a fish and he’ll eat for a day; teach a man how to fish and he’ll eat for a lifetime.”

One of the main reasons why YourWealthyMind.com was created is to help the needy by providing information that they might need. For the average poor Filipino or the low wage employee with a family to feed, life feels like a maze of hard work with little reward. Fortunately, the way out can be learned.

Before we begin, we have to learn one important fact: It’s not how hard we work that determines our pay but how much VALUE we give.

A street sweeper earns less than a software developer.

A rag peddler earns less than a real estate sales agent.

A cook that makes cheap stew earns less than a gourmet chef at a five-star restaurant.

The time and effort at work is similar, but the pay differences are immense.

What’s the key to it all? Useful KNOWLEDGE.

[Read more…]

Click here to connect!