post

Tatlong Susi ng Tagumpay (isang aral mula kay W. Clement Stone)

English Version (Click Here)

Pag-isipan mo itong mabuti: Ano na ang narating mo sa buhay? Nakamit mo na ba ang lahat ng pangarap mo? May mga gusto ka pa bang gawin o makamit bago ka mamatay?

Nasasakal ka ba dahil andiyan ka pa rin sa  parehong trabaho, sahod, bahay, kotse, o lugar ng ilang taon? Naisip mo na ba na, kapag ipinagpatuloy mo iyan, tatanda ka lang na wala pang ibang narating sa buhay?

Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga gusto mong makamit?

Isipin mo ang sarili mo na 80 years old na, masyado nang matanda at mahina para magtrabaho at pinagsisisihan mo na lang ang mga ginawa mo “sana” noong bata ka pa.

Isinulat ko sa isang nauna kong article na marami tayong pangarap pero kakaunti lang sa atin ang nakakakamit nito.

Ano ang solusyon? Eto ang tatlong susi mula kay W. Clement Stone, ang may akda ng “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

post

3 Keys to Success (a Lesson from W. Clement Stone)

Tagalog Version (Click Here)

Think carefully: How far have you gone in life? Have you achieved everything you ever wanted? Is there anything else you want to do or have before you die?

Have you been stuck at the same job, the same salary, the same house, the same car, the same place for years? Have you thought that, if you continue, you’ll just grow old without every really achieving anything else?

What do you want to do in life? What do you want to have?

Imagine yourself at 80 years old, too old and too weak to pursue your goals and thinking about all the things you “should” have done when you were younger.

Like I said in one of my first few articles, many of us want great things in life, but few ever reach them.

What the solution? Here are three keys from W. Clement Stone, the author of “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

post

3 Steps Para Magsikap at Magpayaman

English Version (Click Here)
“Magsikap ka sa trabaho at yayaman ka.”

 

Narinig na nating lahat iyon. Sinundan natin ang payo at nagsikap sa trabaho… pero NABIGO pa rin tayo sa pagpapayaman.

Overtime ka palagi, nagtratrabaho sa weekends, at minsan naghahanap ka pa ng second job, pero hindi ka pa rin yumayaman. Nahihirapan ka pa rin magbayad ng mga bills, at hindi mo pa rin mabili ang iyong dream home, ang pangarap mong kotse, international na bakasyon, pagkain sa napakasarap na restaurant, o pambayad sa tuition fee ng magandang school para sa iyong mga anak. Nahihirapan ka rin sigurong magdonate ng P1,000 sa charity.

May pay raises ka nga, mga bonus, at mga promotion sa pagtrabaho ng maigi… pero malamang hindi ito sapat para sa lahat ng pangarap mo sa buhay.

 

Bakit ang iba yumayaman at ang iba hindi? Paano mo nga ba mapapagsikapan ang mga pangarap mo?
[Read more…]

post

3 Steps to Make Money and Get Rich

Tagalog Version (Click Here)
“Work hard and you’ll eventually get rich.”

 

We’ve all heard that advice. We followed it and worked hard at our jobs… yet still FAILED to get rich.

 

You work overtime, work on weekends, and sometimes work at a second job, but you’re not getting any richer. You’re struggling to pay the bills, and you still can’t afford that dream home, that nice car, that international vacation, dinner from that amazing restaurant, and that excellent school’s tuition fees for your children. You probably find it hard to donate even just P1,000 to charity.

You can get pay raises, bonuses, and promotions from working hard… but it’s probably not enough for everything you want in life.

 

How come some people grow rich and others don’t? How can YOU become rich enough to afford your dreams?
[Read more…]

post

From Books to Riches: How You can Learn to Earn Prosperity

TAGALOG Version (Click Here)
“Many times the reading of a book has made the fortune of a man.”
– Ralph Waldo Emerson
If you were given the choice:

A few books which cost P3,000,

or P5,000 worth of groceries/cigarettes/beer/gadgets which would you choose?

Most people would choose the P5,000 worth of stuff.
…but what if those books can teach you how to invest and BE A MILLIONAIRE in less than 20 years? Will you still choose the groceries and gadgets that probably won’t last a few months?

That’s the choice I once made, and I’ll tell you how it started. Who knows…

Maybe you can do it too…

[Read more…]

post

Achieving Your Goals: The VERY FIRST THING You Need to Know

“The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.”
– Ben Stein

Long ago in a distant province there lived a poor little girl and her family. Due to poverty, they barely had enough money to buy food and they sometimes ate just rice and bagoong (shrimp paste) or salt for dinner. While her mother and father were barely able to send her three brothers, they wouldn’t pay her tuition.  Everyone thought that she should just find work as a labandera (a local laundry girl) in their village to earn extra money, get married, and live there for the rest of her life.

The little girl hated that idea.

She didn’t want to live in poverty, she didn’t want her life to amount to nothing more than washing laundry for a few piddling coins, and more importantly, she didn’t want her future children to experience the same hardships that she did.
[Read more…]

Click here to connect!