post

Limang Aral sa Buhay mula sa Parkour Training

English Version (Click Here)

“Think you are weak, think you lack what it takes, think you will lose, think you are second class – think this way and you are doomed to mediocrity.” – David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big

(Isipin mong mahina ka, na ika’y may pagkukulang, na ika’y matatalo, na ika’y second class lamang – mag-isip kang ganito at ikaw ay isusumpa sa pagiging mababang uri ng tao.)

Mga dalawang linggo na ang nakalipas, inimbita ako ng kaibigan ko sa Ninja Academy sa Las Pinas para magpractice ng parkour. Kung hindi mo alam kung ano iyon, isipin mo kung paano tumatakbo ang mga tao para umiwas sa mga obstacles o hadlang sa mga action movies. Panoorin mo saglit itong video na ito para malaman mo kung ano ang itsura noon:

Hindi lang astig na kakayahan, marami ka ring ibang matututunan sa parkour (at ibang sports) kapag ikaw ay nag-isip ng mabuti. Ito ang ilan sa mga aral na matututunan mo mula sa ilang oras ng pagsasanay:

[Read more…]

post

5 Life Lessons from Parkour Training

Tagalog Version (Click Here)

“Think you are weak, think you lack what it takes, think you will lose, think you are second class – think this way and you are doomed to mediocrity.” – David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big

A couple of weeks ago my friend invited me to Ninja Academy in Las Pinas to practice parkour. If you don’t know what that is yet, imagine how people run through obstacles in action movies. Just play this video a bit to see what it’s like:

More than just some cool new tricks, you can learn a lot more from parkour (and other sports) if you pay close attention. These are the some of the lessons you can learn from a few hours of training:

[Read more…]

post

Looking for good Nonfiction Books? Read these next!

Learning new things every day is one of the best habits you can ever develop, and the quickest way to do that is by reading and learning from the lives and experiences of others. If you’re looking for some good nonfiction books to read next, then check out our list here for some ideas!

[Read more…]

post

Paano Yumaman? (Higit sa Stocks, Bonds, at Mutual Funds)

*Ang post na ito ay naglalaman ng mga affiliate links.

English Version (Click Here)

Malamang itinanong na natin sa ating sarili kung paano yumaman at naghanap tayo ng mga libro at articles para sa sagot. Malamang, nahanap natin ang “mag-ipon ng kaunting pera at mag-invest” at kung paano ang pag-invest sa mga stocks, bonds, at mutual funds sa mahabang panahon ay makakapagpayaman sa atin balang araw (itinuturo ko iyon sa iba kong articles). Ang kailangang itanong naman natin ngayon ay iyon lang ba ang dapat nating pagpuhunan?

Ituloy pa natin ang ideang ito. Ang karamihan ba ng mga mayayaman yumaman dahil doon lamang? Sabi ng isang bestselling author at researcher na nagsurvey at naginterview ng ilang-daang milyonaryo, hindi.

[Read more…]

post

How can I get Rich? (Beyond just Stocks, Bonds, and Mutual Funds)

*This post contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

We’ve all asked ourselves “how can I get rich?” and started searching books and articles for answers. Most likely, we found “save a little money every paycheck and invest it” and how investing in stocks, bonds, and mutual funds over time can someday make you wealthy (I teach that in several of my articles as well). The question now however, is that are those the only things you can or should invest on?

To take things further, did most, if not all wealthy people earn their wealth through them alone? Well, one bestselling author and researcher who surveyed and interviewed hundreds of millionaires say they didn’t.

[Read more…]

post

Oportunidad o Pagkabigo: Makukuha mo ang Iyong Pinag-iisipan

English Version (Click Here)

“Thoughts are things” (Napoleon Hill), “ano man ang palagi mong pinag-iisipan ay dadami”, at “hanapin mo at makakamit mo” (Matteo 7:7). Ano mang pag-isipan mo kapag wala kang ginagawa ang magiging batayan ng palagi mong makikita at makakamit: Oportunidad o Pagkabigo. Ang pinag-iisipan , pinaniniwalaan, at perspectives mo ang magiging batayan ng iyong pananaw sa mundo.

 • Ang iba nakakakita ng isang bakanteng lote… ang iba naman nakakakita ng posibleng sakahan o shopping mall.
 • Ang iba nakakakita ng kalsadang puno ng pagod na trabahador… ang iba naman nakakakita ng kalsadang nangangailangan ng restaurant o cafe.
 • Ang iba nakakakita ng laptop para sa games at facebook… ang iba nakakakita ng kagamitan para sa online business.
 • Ang iba nakakakita ng luma at sirang mga bahay…ang iba nakakakita ng renovation at decoration business opportunity.
 • Ang iba nakakakita ng taong walang trabaho… ang iba naman nakakakita ng posibleng entrepreneur o empleyado.
 • Ang iba nakikita na wala silang oras dahil sa matagal na commute… ang iba nakakakita ng panahon para magbasa ng business o investing books habang nasa bus o tren.
 • Ang iba nakakakita ng panahon para manood ng TV… ang iba nakakakita ng panahon para pag-aralan ang mga investments.
 • Ang iba nakakakita ng perang maipangsusugal… ang iba nakakakita ng perang pwedeng i-invest para sa kanilang kinabukasan.
 • Ang iba nakakakita ng libro tungkol sa finance, business, o investing na nagkakahalagang P500 at iniisip nilang napakamahal nito… ang iba nakakakakita ng kaalamang pwede nilang gamitin para kumita ng sampung milyong piso.
 • Ang iba nakikita na mahihirap sila… ang iba naman nakikita na pwede silang magsikap para yumaman.
 • Ang iba nakakakita ng lahat ng problema at limitasyon sa buhay… ang iba nakikita nila ang kanilang mga biyaya at oportunidad.

Uulitin ko: Ang iyong pinag-iisipan, pinaniniwalaan, at perspectives ang magiging batayan mga oportunidad o problemang mahahanap o makakaligtaan mo, pati na rin ang mga gagawin mo tungkol dito. Ano ang pananaw mo sa mundo?

[Read more…]

post

Opportunities or Failure: You get what you Think About

Tagalog Version (Click Here)

“Thoughts are things” (Napoleon Hill), “what you focus on and think about expands”, and “seek and you will find” (Matthew 7:7). Whatever you think about during your free time determines what you will consistently see AND what you will always get: Opportunities or Failure. Your thoughts, beliefs, and perspectives determine your worldview.

 • Some people see an empty field… others see a possible farmland or a shopping mall.
 • Some people see a street full of tired commuters… others see a street that needs a restaurant or a cafe.
 • Some people see a laptop for games and facebook… others see an online business tool.
 • Some people see old and broken houses… others see a renovation and decoration business opportunity.
 • Some people see an unemployed person… others see a potential entrepreneur or employee.
 • Some people see that they have no time because of their long commutes… others see free time to read business and investing books while on the bus or train.
 • Some people see free time to waste and watch TV after work… others see time to study investments.
 • Some people see money they can spend on gambling… others see money they can invest for their future.
 • Some people see a book on finance, business, or investing that costs $10 and think it’s expensive… others see knowledge that can let them earn $10 million.
 • Some people see that they’re poor… others see that they can someday become rich.
 • Some people see all their problems and limitations in life… others see all their blessings and opportunities.

Again, your thoughts, beliefs, and perspectives determine the opportunities and problems that you notice or ignore as well as how you act upon them. How do you see the world around you?

[Read more…]

post

25 Awesome Books for Self-Development

*This post contains affiliate links.

“Many times the reading of a book has made the fortune of a man.” – Ralph Waldo Emerson

You can have anything, be anything, and do anything you desire when you LEARN how to do it. You’ve obtained everything you have now, your salary, your relationships, and your career success, because that’s what you know how to earn.

It’s also all you’ve gotten because that’s ALL you learned to earn.

If you want to become even MORE successful in life, grow as a leader, and have a healthier body, then check out these books here! You might just find what you need.

Always remember: Ideas change lives.
[Read more…]
post

Tatlong Susi ng Tagumpay (isang aral mula kay W. Clement Stone)

English Version (Click Here)

Pag-isipan mo itong mabuti: Ano na ang narating mo sa buhay? Nakamit mo na ba ang lahat ng pangarap mo? May mga gusto ka pa bang gawin o makamit bago ka mamatay?

Nasasakal ka ba dahil andiyan ka pa rin sa  parehong trabaho, sahod, bahay, kotse, o lugar ng ilang taon? Naisip mo na ba na, kapag ipinagpatuloy mo iyan, tatanda ka lang na wala pang ibang narating sa buhay?

Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga gusto mong makamit?

Isipin mo ang sarili mo na 80 years old na, masyado nang matanda at mahina para magtrabaho at pinagsisisihan mo na lang ang mga ginawa mo “sana” noong bata ka pa.

Isinulat ko sa isang nauna kong article na marami tayong pangarap pero kakaunti lang sa atin ang nakakakamit nito.

Ano ang solusyon? Eto ang tatlong susi mula kay W. Clement Stone, ang may akda ng “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

post

3 Keys to Success (a Lesson from W. Clement Stone)

Tagalog Version (Click Here)

Think carefully: How far have you gone in life? Have you achieved everything you ever wanted? Is there anything else you want to do or have before you die?

Have you been stuck at the same job, the same salary, the same house, the same car, the same place for years? Have you thought that, if you continue, you’ll just grow old without every really achieving anything else?

What do you want to do in life? What do you want to have?

Imagine yourself at 80 years old, too old and too weak to pursue your goals and thinking about all the things you “should” have done when you were younger.

Like I said in one of my first few articles, many of us want great things in life, but few ever reach them.

What the solution? Here are three keys from W. Clement Stone, the author of “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

Click here to connect!