post

Paano Yumaman? (Higit sa Stocks, Bonds, at Mutual Funds)

*Ang post na ito ay naglalaman ng mga affiliate links.

English Version (Click Here)

Malamang itinanong na natin sa ating sarili kung paano yumaman at naghanap tayo ng mga libro at articles para sa sagot. Malamang, nahanap natin ang “mag-ipon ng kaunting pera at mag-invest” at kung paano ang pag-invest sa mga stocks, bonds, at mutual funds sa mahabang panahon ay makakapagpayaman sa atin balang araw (itinuturo ko iyon sa iba kong articles). Ang kailangang itanong naman natin ngayon ay iyon lang ba ang dapat nating pagpuhunan?

Ituloy pa natin ang ideang ito. Ang karamihan ba ng mga mayayaman yumaman dahil doon lamang? Sabi ng isang bestselling author at researcher na nagsurvey at naginterview ng ilang-daang milyonaryo, hindi.

[Read more…]

post

How can I get Rich? (Beyond just Stocks, Bonds, and Mutual Funds)

*This post contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

We’ve all asked ourselves “how can I get rich?” and started searching books and articles for answers. Most likely, we found “save a little money every paycheck and invest it” and how investing in stocks, bonds, and mutual funds over time can someday make you wealthy (I teach that in several of my articles as well). The question now however, is that are those the only things you can or should invest on?

To take things further, did most, if not all wealthy people earn their wealth through them alone? Well, one bestselling author and researcher who surveyed and interviewed hundreds of millionaires say they didn’t.

[Read more…]

post

Karunungan nagiging Kayamanan: Ang 22 Best Pera Tips para Maging Mayaman mula sa “The Richest Man in Babylon”

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

“Pay yourself first” (Mag-ipon muna) o sa pagkatanggap mo ng iyong sweldo, ipunin mo ang 10% nito para mag-invest. Familiar ba ito? Para maging mayaman, iyon ang classic money management tip na nagmula kay George S. Clason, ang may akda ng “The Richest Man in Babylon.” Unang inilabas noong 1926, ang mga personal finance tips na matututunan natin mula sa librong ito ay napakahalaga para sa ating lahat.

*Note: Ang libro ay nasa public domain na at pwede mo itong mahanap ng libre sa internet!

[Read more…]

post

Wisdom into Gold: The 22 Best Money Management Tips from “The Richest Man in Babylon”

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

“Pay yourself first” or right after receiving your paycheck, take 10% of it for investing. Sound familiar? That was the classic money management tip from George S. Clason, the author of “The Richest Man in Babylon.” Originally published by 1926, the timeless personal finance tips that we can learn from the stories still hold value today.

*Note: The book is in public domain and you can search for it freely on the internet!

[Read more…]

post

6 Quick Tips para Iwasan ang Sobrang Gastos at Magtipid ng Pera

English Version (Click Here)

Isa ka sa pinakamagaling sa iyong industriya at sinuswelduhan kang mabuti sa trabahong ginagawa mo, pero nauubos ba agad ang iyong sahod pagkatanggap mo pa lang nito? Nahihirapan ka bang maghawak ng pera sa huling linggo bago ang susunod na sahod? Palagi mo bang inaabangan ang susunod na sweldo? Kung ganoon nga, malamang napapasobra ka sa paggastos ng pera. Matapos pag-aralan ang basics ng personal finance gaya ng pag-iipon at pag-invest at kung paano magbayad ng utang, ito ang anim na payo para maiwasan ang sobrang gastos at magtipid ng pera!

[Read more…]

post

6 Quick Tips to Avoid Overspending and Save Money

Tagalog Version (Click Here)

You’re one of the best in your industry and you’re paid well for your work, but does most of your salary disappear right as you receive it? Do you struggle with your finances the week before payday? Do you always eagerly anticipate your next paycheck? If so, you probably spend too much of your money somehow. After learning the basics of personal finance like saving and investing as well as how to pay off your bad debts here are six quick tips to avoid overspending and save more money!

[Read more…]

post

Kakayahan para sa Mas-Mabuting Pangkabuhayan: Isang sandaling Pagtingin sa TESDA

English Version (Click Here)

“Magbigay ka ng isda at makakakain siya ng isang araw; turuan mo siyang mangisda at makakakain siya habang buhay.”

Ang isang dahilan kung bakit nabuo ang YourWealthyMind.com ay para matulungan ang mga nangangailangan mula sa pagbigay ng mahalagang impormasyon. Para sa karaniwang mahirap na Pilipino o trabahador na may pamilyang kailangang alagaan, ang buhay ay parang bilangguan ng paghihirap kung saan kakaunti lang ang pwede mong makamit. Buti na lang, ang daan palabas ay pwedeng matutunan.

Bago tayo magsimula, kailangan nating matutunan ang isang napakahalagang bagay: Hindi sa pagpapagod sa pagsisikap ang batayan ng ating pag-asenso kundi sa halaga ng ating ginagawa.

Ang nagwawalis ng daan ay mas-kaunti ang sahod kumpara sa isang software developer.

Ang nagbebenta ng basahan ay mas-kakaunti ang kinikita kumpara sa isang real estate sales agent.

Ang nagluluto ng mumurahing nilaga ay mas-kakaunti ang kinikita kumpara sa isang gourmet chef sa five-star restaurant.

Halos magkatumbas ang oras at pagod na dinaranas nila, pero napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang kinikita.

Ano ang susi sa lahat ng iyon? KAALAMANG nagagamit.

[Read more…]

post

Skills for a Better Livelihood: A Quick Glance at TESDA

Tagalog Version (Click Here)

“Give a man a fish and he’ll eat for a day; teach a man how to fish and he’ll eat for a lifetime.”

One of the main reasons why YourWealthyMind.com was created is to help the needy by providing information that they might need. For the average poor Filipino or the low wage employee with a family to feed, life feels like a maze of hard work with little reward. Fortunately, the way out can be learned.

Before we begin, we have to learn one important fact: It’s not how hard we work that determines our pay but how much VALUE we give.

A street sweeper earns less than a software developer.

A rag peddler earns less than a real estate sales agent.

A cook that makes cheap stew earns less than a gourmet chef at a five-star restaurant.

The time and effort at work is similar, but the pay differences are immense.

What’s the key to it all? Useful KNOWLEDGE.

[Read more…]

post

15 Minutes para sa Iyong Kinabukasan: Paano Mag-Budget at Mag-Invest para Magpayaman

English Version (Click Here)

Kahit nakagawa na ako ng budget plan dati (Your Wealthy Mind Savings and Budget Plan), naisip ko na medyo mahirap iyon lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang mag-alaga ng kanilang finances. Ang guide na ito ay para sa mga baguhan at ituturo nito kung paano mag-budget at mag-invest para magpayaman.

Paano nakakapagpabago ng buhay at nakapagbibigay ng napakaraming oportunidad ang isang simpleng budget plan? Basahin mo muna ito at matututunan mo kung paano. (Isang clue nga pala yun!)

[Read more…]

post

15 Minutes for Your Future: How to Budget and Invest to Get Rich

Tagalog Version (Click Here)

Although I’ve made a budget plan before (Your Wealthy Mind Savings and Budget Plan), I thought that it might be a bit too difficult for those who just started taking care of their finances. This guide is intended for beginners and it will teach you how to budget and invest for wealth creation.

How can a mere budget plan that you can read in 15 minutes potentially change your life and bring you endless opportunities? Keep reading and you might just learn how. (That sentence was a clue by the way!)
[Read more…]

Click here to connect!