post

Sampung Paraan para HINDI Makatulong (“The Ten Cannots” ni William J. H. Boetcker)

English Version (Click Here)

Bawasan ang unemployment, tumulong sa mga nangangailangan, ubusin ang kahirapan at nagugutom sa mundo. Ang mga iyon ang mga layuning karapat-dapat gawin. Kailangan nga lang nating mag-ingat dahil ang ibang solusyon ay higit na nakakasama kaysa makatulong. Basahin mo ang mga babalang ito mula sa “The Ten Cannots” ni William J. H. Boetcker.

“The Ten Cannots” (Sampung Hindi Pwede) ni William J. H. Boetcker
 • Hindi mo mapapalaganap ang kasaganaan sa pagtutol sa pagtitipid.
 • Hindi mo mapapalakas ang mahihina sa pagpapahina ng mga malalakas.
 • Hindi mo matutulungan ang mga karaniwang tao sa pagpupuna sa mga nagsikap.
 • Hindi mo mapapaasenso ang sumusuweldo sa pagpapababa sa nagbabayad ng sweldo.
 • Hindi mo matutulungan ang mahihirap sa paninira sa mga mayayaman.
 • Hindi ka makakagawa ng seguridad sa buhay gamit ang pangungutang.
 • Hindi mo matutulungan ang sangkatauhan sa pagpapalaganap ng galit sa kapwa.
 • Hindi ka makakalaya sa sakuna sa pagwawalgas ng higit sa iyong kinikita.
 • Hindi mo mabubuo ang mabuting pagkatao at lakas ng loob ng ibang tao sa paninira ng kanilang pagkukusa at tiwala sa sarili.
 • At hindi ka makakatulong sa iba sa paggawa ng mga bagay na kaya at nararapat nilang gawin ng kusa.

[Read more…]

post

10 Ways to NOT Help People (William J. H. Boetcker’s “The Ten Cannots”)

Tagalog Version (Click Here)

Reduce unemployment, help the needy, eliminate poverty and world hunger. Those are all noble goals worth pursuing. We have to be careful though as some solutions do more harm than good. Take these warnings from William J. H. Boetcker’s “The Ten Cannots.”

“The Ten Cannots” by William J. H. Boetcker
 • You cannot bring about prosperity by discouraging thrift.
 • You cannot strengthen the weak by weakening the strong.
 • You cannot help little men by tearing down big men.
 • You cannot lift the wage earner by pulling down the wage payer.
 • You cannot help the poor by destroying the rich.
 • You cannot establish sound security on borrowed money.
 • You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred.
 • You cannot keep out of trouble by spending more than you earn.
 • You cannot build character and courage by destroying men’s initiative and independence.
 • And you cannot help men permanently by doing for them what they can and should do for themselves.

[Read more…]

post

5 Paraan para maging Magaling Makisama

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Para sa iyong negosyo man o career, o para sa iyong mga kaibigan at pamilya, ang pagiging magaling makisama ay isang kakayahang kailangan para magtagumpay sa buhay at magkaroon ng mabubuting pakikipag-ugnayan sa iba. Sayang lang at napakaraming tao ang nandadaya dito at gumagamit lamang ng pambobola at panloloko. Kung gusto mong magustuhan ka ng mga tao, kailangan gamitin mo ang tamang paraan: ang paggamit ng kabutihan at tapat na kalooban. Ito ang limang aral na kailangan mo ngayong pag-aralan.

[Read more…]

post

5 Ways to Make People Like You

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Whether it’s for your business, career, or your friends and family, getting people to like us is a skill we need to succeed and have excellent relationships. Unfortunately, too many people try to force it with flattery and manipulation. If you want to make people like you, then you need to do it the right way: through kindness and goodwill. These are the five lessons you need to learn now.

[Read more…]

post

Tutulungan ka ba nilang magtagumpay? Mahalagang people skills mula kay Dale Carnegie

English Version (Click Here)

May kaibigan o kakilala ka ba na natutuwa kang makasama dahil mabuti ang pagtrato nila sa iyo? May kakilala ka naman ba na kinaaayawan mo dahil nilalait nila palagi ang mga ginagawa mo? Nagugustuhan mo bang suportahan ang una at iniiwasan mo naman ba yung isa? Para sa marami sa atin, ang kalidad ng ating buhay at kung gusto nating magtagumpay at hindi mabigo sa ating careers ay nakabase sa kung gaano tayo kagaling magbuo at mag-alaga ng ating mga pagkakaugnay sa iba. Para matutunan ang mga kakayahang iyon, ang unang tatlong aral mula sa “How to Win Friends and Influence People” ni Dale Carnegie ay napakahalaga.

Sabi nga, ang repetisyon ay ang susi ng karunungan at galing. Dahil ito’y isang classic na self-help book, malamang nabasa mo na ito dati pero hindi mo pa narereview. Marami na tayong narating mula sa panahon nina Dale Carnegie at ang ilang leader kagaya nina John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy, at marami pang iba ay nagturo na ng mga aral na dumagdag at nagpabuti pa sa mga naituro nito (at isinama ko rin sila dito dahil mahalaga ang mga ito sa lesson), ngunit ang classic na librong isinulat niya ay isa pa rin sa pinakamabuti. Kung gusto mong maalala ang ilan sa mga basics, ituloy mo lang ang pagbabasa!

Note: Mabuti nang bilihin at basahin mo ang buong libro gamit ang affiliate link sa ibaba para matutunan mo ang buong lesson. Sabi nga nila, walang tatalo sa orihinal! [Read more…]

post

Will people help you succeed? Essential People Skills from Dale Carnegie

Tagalog Version (Click Here)

Do you have a friend or colleague that you enjoy hanging out with because they treat you well? Do you know an acquaintance whom you dislike because they keep criticizing everything you do? Do you enjoy supporting the former while actively avoid the latter? For most of us the quality of our lives and the success or failure of our careers will depend on how good we are at building and maintaining relationships. For learning those essential skills, the first three lessons in Dale Carnegie’s “How to Win Friends and Influence People” are especially valuable.

They say repetition is the key to mastery. As a classic self-improvement book, you may have read it yourself at one point in your life but have not had the time to review it. We’ve gone a long way since Dale Carnegie’s time and many leaders like John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy and several others have taught lessons that adds and builds on what he taught (and I’ve included some of them here as they’re crucial for improving the lesson), but his classic still stands as one of the best. If you want a quickly remember some of the basics, then keep reading this article!

Note: I also suggest buying and reading the book through the affiliate image link below to learn the complete lesson. As they say, nothing beats the original!

[Read more…]

post

Limang Mahalagang Aral Tungkol sa Leadership na Kailangan mong Matutunan

English Version (Click Here)

Para sa ilan satin, minsan sa ating pagsisikap tayo ay tatawagin upang mamuno. Kahit sa pagtulong at pagturo sa mga baguhan, o pagsimula ng pinapangarap mong mutinational na organisasyon, eto ang ilang mahalagang aral tungkol sa leadership na kailangan mong matutunan para sa kapakanan ng iyong koponan.

[Read more…]

post

Five Essential Leadership Lessons You must Learn NOW

Tagalog Version (Click Here)

For most of us, at some point in our careers we will all be called to step up and take the lead. Whether it’s simply helping and coaching the new guys at work or starting your dream of leading a multinational organization, here are a few simple leadership lessons that you must learn for the sake of your team.

[Read more…]

post

7 Easy Steps para maging mas-Productive sa Pagtrabaho

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Ang trabaho mo ba ay parang bundok ng lupa na, kahit gaano ka man kadalas maghukay, ay parang mas-dumadami? Kahit busy ka sa pagsagot sa telepono at email, pagtype ng reports, pag-attend ng mga meetings, at paggawa sa iba pang kinakailangan sa trabaho, pakiramdam mo ba’y parang wala ka pa ring natatapos? Ang “To-Do” list mo ba’y parang kasing haba na ng epic fantasy novel na may paparating pang mga sequel at side stories? Kung gusto mong natutunan kung paano maging mas-productive sa pagtrabaho upang mas-mabilis makatapos ng mga proyekto, makamit ang mas-maraming free time, at makapagpababa ng stress, basahin mo lang ang seven steps na nakalaan dito.

Bago nga pala tayo magsimula, maglabas ka muna ng ballpen at papel. Para magamit mong mabuti ang matututunan mo dito, kailangan mong gawin ang mga exercises sa unang tatlong hakbang.

[Read more…]

post

7 Easy Steps on How to Boost Your Productivity

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Does work feel like a mountain of dirt that, no matter how much you keep shoveling, it just keeps piling up higher and higher? Even though you’re VERY busy answering calls and emails, typing reports, attending meetings, and doing everything necessary at your job, does it feel like nothing important is ever getting done? Does your To-Do list feel longer than an epic fantasy novel with upcoming sequels and side stories? If you want to learn how to boost your productivity at work in order to accomplish more, earn more free time, and reduce stress, then read the seven steps we have below.

Before we begin, bring out a pen and paper. To make the most out of what you will learn, you need to do a couple of exercises in the first three steps.

[Read more…]

Click here to connect!