post

5 Paraan para maging Magaling Makisama

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Para sa iyong negosyo man o career, o para sa iyong mga kaibigan at pamilya, ang pagiging magaling makisama ay isang kakayahang kailangan para magtagumpay sa buhay at magkaroon ng mabubuting pakikipag-ugnayan sa iba. Sayang lang at napakaraming tao ang nandadaya dito at gumagamit lamang ng pambobola at panloloko. Kung gusto mong magustuhan ka ng mga tao, kailangan gamitin mo ang tamang paraan: ang paggamit ng kabutihan at tapat na kalooban. Ito ang limang aral na kailangan mo ngayong pag-aralan.

[Read more…]

post

5 Ways to Make People Like You

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Whether it’s for your business, career, or your friends and family, getting people to like us is a skill we need to succeed and have excellent relationships. Unfortunately, too many people try to force it with flattery and manipulation. If you want to make people like you, then you need to do it the right way: through kindness and goodwill. These are the five lessons you need to learn now.

[Read more…]

post

Tutulungan ka ba nilang magtagumpay? Mahalagang people skills mula kay Dale Carnegie

English Version (Click Here)

May kaibigan o kakilala ka ba na natutuwa kang makasama dahil mabuti ang pagtrato nila sa iyo? May kakilala ka naman ba na kinaaayawan mo dahil nilalait nila palagi ang mga ginagawa mo? Nagugustuhan mo bang suportahan ang una at iniiwasan mo naman ba yung isa? Para sa marami sa atin, ang kalidad ng ating buhay at kung gusto nating magtagumpay at hindi mabigo sa ating careers ay nakabase sa kung gaano tayo kagaling magbuo at mag-alaga ng ating mga pagkakaugnay sa iba. Para matutunan ang mga kakayahang iyon, ang unang tatlong aral mula sa “How to Win Friends and Influence People” ni Dale Carnegie ay napakahalaga.

Sabi nga, ang repetisyon ay ang susi ng karunungan at galing. Dahil ito’y isang classic na self-help book, malamang nabasa mo na ito dati pero hindi mo pa narereview. Marami na tayong narating mula sa panahon nina Dale Carnegie at ang ilang leader kagaya nina John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy, at marami pang iba ay nagturo na ng mga aral na dumagdag at nagpabuti pa sa mga naituro nito (at isinama ko rin sila dito dahil mahalaga ang mga ito sa lesson), ngunit ang classic na librong isinulat niya ay isa pa rin sa pinakamabuti. Kung gusto mong maalala ang ilan sa mga basics, ituloy mo lang ang pagbabasa!

Note: Mabuti nang bilihin at basahin mo ang buong libro gamit ang affiliate link sa ibaba para matutunan mo ang buong lesson. Sabi nga nila, walang tatalo sa orihinal! [Read more…]

post

Will people help you succeed? Essential People Skills from Dale Carnegie

Tagalog Version (Click Here)

Do you have a friend or colleague that you enjoy hanging out with because they treat you well? Do you know an acquaintance whom you dislike because they keep criticizing everything you do? Do you enjoy supporting the former while actively avoid the latter? For most of us the quality of our lives and the success or failure of our careers will depend on how good we are at building and maintaining relationships. For learning those essential skills, the first three lessons in Dale Carnegie’s “How to Win Friends and Influence People” are especially valuable.

They say repetition is the key to mastery. As a classic self-improvement book, you may have read it yourself at one point in your life but have not had the time to review it. We’ve gone a long way since Dale Carnegie’s time and many leaders like John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy and several others have taught lessons that adds and builds on what he taught (and I’ve included some of them here as they’re crucial for improving the lesson), but his classic still stands as one of the best. If you want a quickly remember some of the basics, then keep reading this article!

Note: I also suggest buying and reading the book through the affiliate image link below to learn the complete lesson. As they say, nothing beats the original!

[Read more…]

Click here to connect!