post

Tatlong Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Pagsisikap at Pagpapayaman

ENGLISH Version (Click Here)
“Ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kasaganaan ay tamang maging mayaman at hindi mahirap ang buhay mo!… Alalahanin mo na ang salitang “mayaman” ay tungkol sa pagkakaroon ng maraming mabuting bagay, o mabuhay ng mas-masagana’t mas-masaya. Mayaman ka sa kalidad ng kapayapaan, kalusugan, kasiyahan at kasaganaan sa iyong mundo. Maraming marangal na paraan para makamit ang layuning iyon. Mas-madali itong makamit kaysa sa inaakala mo ngayon. Iyon din ang isa pang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kasaganaan.”
– Catherine Ponder, The Dynamic Laws of Prosperity

Isa sa pinakamasamang mga opinion sa buong mundo ang pagaakala na masama ang pagiging mayaman o pagkakaroon ng maraming pera.

Kung mabuti kang tao at nagsisikap ka sa paggawa ng nakabubuting bagay, bibiyayaan ka ba ng kahirapan at pagdurusa? Siyempre hindi! Kung ang ginagawa o nililikha mo ay mahalaga, marami ang magbabayad sa iyo para ginagawa mong iyon. Kapag mas-marami ang kabutihang ginagawa mo gaya ng pagpapagaling sa mga may sakit at nagliligtas ng buhay bilang isang surgeon o doktor, nagaarkila ng mga trabahador para magtayo ng mga bahay para sa ilang-daang pamilya, magluto at pakainin ang libo-libong pamilya sa bansa gamit ang iyong restaurant franchise, atbp., mas-maraming yaman ang ibibiyaya sa iyo.

Ang pag-aakala na masama ang pera ay nanggaling sa maling pagkakaintindi sa 1 Timoteo 6:10. Hindi nito sinabing masama ang pera, kayamanan, o paghangad sa mas-mabuting buhay; sinabi lang nito na ang masyadong pagpapahalaga o “pagmamahal” sa pera ang ugat ng kasamaan. Maraming bersikulo sa biblia ang tungkol sa pagkamit ng kayamanan (espiritual at pisikal) bilang biyaya ng Diyos, at sa isinulat kong ito ipapahayag sa iyo ang aking tatlong paborito. Ang unang dalawang bersikulo ay nagmula kay Haring Solomon at ang ikatlo ay nagmula kay Hesus, ayon sa ebanghelyo ni Matteo.

Ang Unang Bersikulo:
“Ang kayamanan ng mayaman ang kaniyang katibayan; ang kahirapan ng mahihirap ang kanilang ikasisira.”
– Kawikaan/Proverbs 10:15 (Isinalin mula sa ESV)

Ito ay labag sa maling pagiisip na “mabuti ang maghirap at masama ang maging mayaman.”
[Read more…]

post

Three Bible Verses for Earning Wealth

TAGALOG Version (Click Here)
“The shocking truth about prosperity is that it is shockingly right instead of shockingly wrong for you to be prosperous! … Please note that the word ‘rich’ means having an abundance of good or living a fuller, more satisfying life. Indeed, you are prosperous to the degree that you are experiencing peace, health, happiness and plenty in your world. There are honorable methods that can carry you quickly toward that goal. It is easier to accomplish than you may now think. That, too, is the shocking truth about prosperity.”
– Catherine Ponder, The Dynamic Laws of Prosperity

 

One of the absolute worst ideas in the world is the belief that being rich or having money is evil.

If you’re a good person and you work hard to create things that help others, will you be rewarded with poverty and suffering? Of course not! If what you do or create is valuable, people will pay you money for it. The more good that you do like heal people and save lives as a surgeon, hire workers to build homes for a hundred families, cook and feed thousands of families all over the country through your restaurant franchise, etc., the more wealth you will earn.

Thinking that money is evil comes from misunderstanding 1 Timothy 6:10. It never said that money, wealth, or desiring a better life is is evil; it only said the “love of money” is the root of evil. Many verses in the bible actually talk about attaining wealth (both physical and spiritual) as God’s blessings, and in this article I’ll tell you about my three favorites. The first two verses, by the way, are from the wise King Solomon, and the third is from Jesus himself, as written in Matthew’s gospel.

 

The First Verse:
“The rich man’s wealth is his strong city; the poverty of the poor is their ruin.”
– Proverbs 10:15 (ESV)

This one runs against the whole “being poor is good and being rich is bad” belief.
[Read more…]

Click here to connect!