post

5 Paraan para maging Magaling Makisama

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Para sa iyong negosyo man o career, o para sa iyong mga kaibigan at pamilya, ang pagiging magaling makisama ay isang kakayahang kailangan para magtagumpay sa buhay at magkaroon ng mabubuting pakikipag-ugnayan sa iba. Sayang lang at napakaraming tao ang nandadaya dito at gumagamit lamang ng pambobola at panloloko. Kung gusto mong magustuhan ka ng mga tao, kailangan gamitin mo ang tamang paraan: ang paggamit ng kabutihan at tapat na kalooban. Ito ang limang aral na kailangan mo ngayong pag-aralan.

[Read more…]

post

5 Ways to Make People Like You

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Whether it’s for your business, career, or your friends and family, getting people to like us is a skill we need to succeed and have excellent relationships. Unfortunately, too many people try to force it with flattery and manipulation. If you want to make people like you, then you need to do it the right way: through kindness and goodwill. These are the five lessons you need to learn now.

[Read more…]

post

Tutulungan ka ba nilang magtagumpay? Mahalagang people skills mula kay Dale Carnegie

English Version (Click Here)

May kaibigan o kakilala ka ba na natutuwa kang makasama dahil mabuti ang pagtrato nila sa iyo? May kakilala ka naman ba na kinaaayawan mo dahil nilalait nila palagi ang mga ginagawa mo? Nagugustuhan mo bang suportahan ang una at iniiwasan mo naman ba yung isa? Para sa marami sa atin, ang kalidad ng ating buhay at kung gusto nating magtagumpay at hindi mabigo sa ating careers ay nakabase sa kung gaano tayo kagaling magbuo at mag-alaga ng ating mga pagkakaugnay sa iba. Para matutunan ang mga kakayahang iyon, ang unang tatlong aral mula sa “How to Win Friends and Influence People” ni Dale Carnegie ay napakahalaga.

Sabi nga, ang repetisyon ay ang susi ng karunungan at galing. Dahil ito’y isang classic na self-help book, malamang nabasa mo na ito dati pero hindi mo pa narereview. Marami na tayong narating mula sa panahon nina Dale Carnegie at ang ilang leader kagaya nina John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy, at marami pang iba ay nagturo na ng mga aral na dumagdag at nagpabuti pa sa mga naituro nito (at isinama ko rin sila dito dahil mahalaga ang mga ito sa lesson), ngunit ang classic na librong isinulat niya ay isa pa rin sa pinakamabuti. Kung gusto mong maalala ang ilan sa mga basics, ituloy mo lang ang pagbabasa!

Note: Mabuti nang bilihin at basahin mo ang buong libro gamit ang affiliate link sa ibaba para matutunan mo ang buong lesson. Sabi nga nila, walang tatalo sa orihinal! [Read more…]

post

Will people help you succeed? Essential People Skills from Dale Carnegie

Tagalog Version (Click Here)

Do you have a friend or colleague that you enjoy hanging out with because they treat you well? Do you know an acquaintance whom you dislike because they keep criticizing everything you do? Do you enjoy supporting the former while actively avoid the latter? For most of us the quality of our lives and the success or failure of our careers will depend on how good we are at building and maintaining relationships. For learning those essential skills, the first three lessons in Dale Carnegie’s “How to Win Friends and Influence People” are especially valuable.

They say repetition is the key to mastery. As a classic self-improvement book, you may have read it yourself at one point in your life but have not had the time to review it. We’ve gone a long way since Dale Carnegie’s time and many leaders like John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy and several others have taught lessons that adds and builds on what he taught (and I’ve included some of them here as they’re crucial for improving the lesson), but his classic still stands as one of the best. If you want a quickly remember some of the basics, then keep reading this article!

Note: I also suggest buying and reading the book through the affiliate image link below to learn the complete lesson. As they say, nothing beats the original!

[Read more…]

post

Limang Mahalagang Aral Tungkol sa Leadership na Kailangan mong Matutunan

English Version (Click Here)

Para sa ilan satin, minsan sa ating pagsisikap tayo ay tatawagin upang mamuno. Kahit sa pagtulong at pagturo sa mga baguhan, o pagsimula ng pinapangarap mong mutinational na organisasyon, eto ang ilang mahalagang aral tungkol sa leadership na kailangan mong matutunan para sa kapakanan ng iyong koponan.

[Read more…]

post

Five Essential Leadership Lessons You must Learn NOW

Tagalog Version (Click Here)

For most of us, at some point in our careers we will all be called to step up and take the lead. Whether it’s simply helping and coaching the new guys at work or starting your dream of leading a multinational organization, here are a few simple leadership lessons that you must learn for the sake of your team.

[Read more…]

post

7 Easy Steps para maging mas-Productive sa Pagtrabaho

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Ang trabaho mo ba ay parang bundok ng lupa na, kahit gaano ka man kadalas maghukay, ay parang mas-dumadami? Kahit busy ka sa pagsagot sa telepono at email, pagtype ng reports, pag-attend ng mga meetings, at paggawa sa iba pang kinakailangan sa trabaho, pakiramdam mo ba’y parang wala ka pa ring natatapos? Ang “To-Do” list mo ba’y parang kasing haba na ng epic fantasy novel na may paparating pang mga sequel at side stories? Kung gusto mong natutunan kung paano maging mas-productive sa pagtrabaho upang mas-mabilis makatapos ng mga proyekto, makamit ang mas-maraming free time, at makapagpababa ng stress, basahin mo lang ang seven steps na nakalaan dito.

Bago nga pala tayo magsimula, maglabas ka muna ng ballpen at papel. Para magamit mong mabuti ang matututunan mo dito, kailangan mong gawin ang mga exercises sa unang tatlong hakbang.

[Read more…]

post

7 Easy Steps on How to Boost Your Productivity

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Does work feel like a mountain of dirt that, no matter how much you keep shoveling, it just keeps piling up higher and higher? Even though you’re VERY busy answering calls and emails, typing reports, attending meetings, and doing everything necessary at your job, does it feel like nothing important is ever getting done? Does your To-Do list feel longer than an epic fantasy novel with upcoming sequels and side stories? If you want to learn how to boost your productivity at work in order to accomplish more, earn more free time, and reduce stress, then read the seven steps we have below.

Before we begin, bring out a pen and paper. To make the most out of what you will learn, you need to do a couple of exercises in the first three steps.

[Read more…]

post

Malaking Hakbang Palusong: Pagbabago ng Career

English Version (Click Here)

Sabi ni W. L. Bateman “Kapag ginagawa mo palagi ang nakasanayan mong gawin, ang makukuha mo lang ay ang palagi mong nakukuha.” Alam mo kung paano tinuturo palagi ng mga life coaches na kapag nanatili ka sa trabahong ayaw mo at hindi ka nagsikap para sa kinabukasan mo, hindi ka aasenso?  Ang desisyon tungkol sa pagbabago ng career ay hindi madali, pero minsan kailangan mo talaga itong gawin.

 

Panahon na para sa Pagbabago

Nagtrabaho ako sa isang Business-process outsourcing (BPO) na kumpanya sa nakaraang anim na taon (January 2010 hanggang January 2016) at marami akong natutunan doon. Nagkaroon ako ng napakaraming kaibigan at masayang karanasan, pero ang mga pagbabago sa opisina noong nakaraang buwan ay hindi na tama para sa akin kaya naisipan ko nang umalis.

Bakit ako nagsulat tungkol dito? Kapag ikaw mismo ay hindi pa umaalis sa trabahong hindi mo gusto, baka mabigyan kita ng lakas ng loob para maghanap ng mas-mabuting daan sa buhay.

“Kapag nagdesisyon ka, ang mundo ay gagalaw para magkatotoo ang gusto mo.” – Ralph Waldo Emerson

 

[Read more…]

post

A Great Leap Forward: Choosing to Change Careers

Tagalog Version (Click Here)

W. L. Bateman said “If you keep doing what you’ve always done, and you’ll keep on getting what you’ve always got.” You know how life coaches often seem to keep teaching people that they’d get nowhere if they simply stay in that boring office job they hate instead of working on their dreams? The decision to change careers is not an easy one to make, but sometimes, you just have to take that leap of faith to make everything fall into place.

 

Time for a Change

I’ve worked at the same “Business-process outsourcing (BPO)”-type company for about six years now (January 2010 to January 2016) and I’ve learned a lot from all the experiences I’ve gained. I’ve made friends and had a ton of fun, but the latest changes in the office environment didn’t sit well with me and I realized that it was finally time to go.

Why did I choose to write about it? If you’re still having doubts about leaving a job you don’t like, then maybe reading this will give you the courage to take the leap and find a better path in life.

“Once you make a decision, the universe conspires to make it happen.” — Ralph Waldo Emerson

[Read more…]

Click here to connect!