post

Karapatan mong Yumaman at Umasenso

English Version (Click Here)

Stress sa trabaho, mga babayarang gastusin, at napakarami pang problemang lumilitaw araw araw. Ang lahat ng ito ay parang nakakapagpawala ng pag-asa sa buhay. Malamang maiisip mo rin na kung ano man ang mayroon ka ngayon, buhay na isang kahig isang tuka, ang tangi mong makakamit. Maiisip mo din na ang mediocrity, pagkabigo, at pati kahirapan ay normal.

Hindi totoo iyon.

Ang DAPAT mong makamit at ang NAKALAAN para sa iyo sa buhay ay kayamanan at tagumpay. Karapatan mong yumaman, at gaano mo man isipin na hindi ito totoo, ito’y nararapat sa iyo kapag pinagsisikapan mo ito. Alalahanin mo ang mga quotes dito kapag ikaw ay nagdududa pa.

[Read more…]

post

It’s your right to be Rich and Successful

Tagalog Version (Click Here)

Stress from work, bills to pay, and all sorts of problems popping up every day. All of them can make life seem hopeless sometimes and you probably think that what you have now, a life living paycheck to paycheck, is all that you’re ever going to get. You could even think that mediocrity, failure, and even poverty are all normal.

Well, they’re not.

What you SHOULD have and what you’re DESTINED to have is wealth and success. It’s your right to be rich, and no matter how much you think otherwise, you are deserving of it as you work to earn it. Remember these quotes if you ever start to doubt that.

[Read more…]

post

Sampung Paraan para HINDI Makatulong (“The Ten Cannots” ni William J. H. Boetcker)

English Version (Click Here)

Bawasan ang unemployment, tumulong sa mga nangangailangan, ubusin ang kahirapan at nagugutom sa mundo. Ang mga iyon ang mga layuning karapat-dapat gawin. Kailangan nga lang nating mag-ingat dahil ang ibang solusyon ay higit na nakakasama kaysa makatulong. Basahin mo ang mga babalang ito mula sa “The Ten Cannots” ni William J. H. Boetcker.

“The Ten Cannots” (Sampung Hindi Pwede) ni William J. H. Boetcker
 • Hindi mo mapapalaganap ang kasaganaan sa pagtutol sa pagtitipid.
 • Hindi mo mapapalakas ang mahihina sa pagpapahina ng mga malalakas.
 • Hindi mo matutulungan ang mga karaniwang tao sa pagpupuna sa mga nagsikap.
 • Hindi mo mapapaasenso ang sumusuweldo sa pagpapababa sa nagbabayad ng sweldo.
 • Hindi mo matutulungan ang mahihirap sa paninira sa mga mayayaman.
 • Hindi ka makakagawa ng seguridad sa buhay gamit ang pangungutang.
 • Hindi mo matutulungan ang sangkatauhan sa pagpapalaganap ng galit sa kapwa.
 • Hindi ka makakalaya sa sakuna sa pagwawalgas ng higit sa iyong kinikita.
 • Hindi mo mabubuo ang mabuting pagkatao at lakas ng loob ng ibang tao sa paninira ng kanilang pagkukusa at tiwala sa sarili.
 • At hindi ka makakatulong sa iba sa paggawa ng mga bagay na kaya at nararapat nilang gawin ng kusa.

[Read more…]

post

10 Ways to NOT Help People (William J. H. Boetcker’s “The Ten Cannots”)

Tagalog Version (Click Here)

Reduce unemployment, help the needy, eliminate poverty and world hunger. Those are all noble goals worth pursuing. We have to be careful though as some solutions do more harm than good. Take these warnings from William J. H. Boetcker’s “The Ten Cannots.”

“The Ten Cannots” by William J. H. Boetcker
 • You cannot bring about prosperity by discouraging thrift.
 • You cannot strengthen the weak by weakening the strong.
 • You cannot help little men by tearing down big men.
 • You cannot lift the wage earner by pulling down the wage payer.
 • You cannot help the poor by destroying the rich.
 • You cannot establish sound security on borrowed money.
 • You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred.
 • You cannot keep out of trouble by spending more than you earn.
 • You cannot build character and courage by destroying men’s initiative and independence.
 • And you cannot help men permanently by doing for them what they can and should do for themselves.

[Read more…]

post

Ano ang mga “Anak Mayaman”? (at bakit kailangan mong igalang ang lahat, Mayaman man o Mahirap)

English Version (Click Here)

Minsan, umakyat ako sa Mount Pinatubo, ang isa sa pinakapopular na bulkan sa Pilipinas. Simple at masaya ang pag-akyat sa tabi ng mga ilog at talampas at napakaganda ng crater lake sa tuktok. Sa tabi ng crater at rest stop ay may matarik na hagdanan, at nakakapagod akyatin iyon kung hindi ka palaging nag-eexercise. Siyempre, marami sa aming mga turista ay napapagod doon.

Ang isa sa mga guides, isang local na sanay na sa bundok nagsalita tunkol sa “anak mayaman” gamit ang nakaiinsultong tono. Marami ang nag-iisip ng ganoon: Ang mga anak mayaman ay mahina, masama, at spoiled. Diba nga ganoon sila lahat sa TV?

[Read more…]

post

What are “Rich Kids”? (and why you should be kind to everyone, Rich OR Poor)

Tagalog Version (Click Here)

Some time ago I climbed Mount Pinatubo, one of the most famous volcanoes in the Philippines. It was a simple and enjoyable hike along the rivers and the canyons and the crater lake at the end was beautiful. Around the crater near the rest stop is a set of stairs, and it’s rather tiring to climb unless you exercise often. Of course, a lot of us tourists get tired there.

One of the guides, a local who is used to the mountain landscape remarked “Anak mayaman” (rich person’s offspring, or “rich kid”) in a disparaging tone. It’s a common mindset: Rich kids are weak, mean, and spoiled. I mean, that’s how they all are on TV, right?

[Read more…]

post

Kung bakit hindi ka Papayamanin ng Gubyerno

English Version (Click Here)

Malapit nang maganap ang Philippine presidential elections at naaalala ko na may ibang nag-iisip na “kung hindi corrupt ang gubyerno mayaman na kami!” o “mahirap kami dahil hindi maayos ang gubyerno!” Sa mga ganitong panahon, ang ilang kandidato ay pinupuri bilang tigapagligtas na makakapagpabago sa bansa at malulutas nila agad ang mga problema ng sambayanan kapag sila’y naging presidente. Bilang side-effect nito, may ibang nagiisip na kapag nanalo ang kandidato nila at nagbago nga ang namumuno sa gubyerno, ang lahat din ng mga problema nila (pinansyal man o hindi) ay malulutas din.

Kahit totoo nga na ang korupsyon at iresponsabilidad sa gubyerno ay nakakasira ng kabuhayan ay kasaganaan ng sambayanan o nagpapahirap sa buhay, mali ang pag-iisip na kapag mas-mabuti na ang gubyerno ikaw ay biglaang aasenso mula trabahador at ika’y magiging bilyonaryo ng wala kang ginagawa. Magiging mas-mabuti nga ang kalagayan ng bansa (o magiging mas-masama), pero wala iyong ikabubuti sa kahit sino sa atin kapag wala tayong ginawa para sa ating sari-sariling kalagayan.

[Read more…]

post

Why the Government won’t make you Rich

Tagalog Version (Click Here)

The Philippine presidential elections will happen VERY soon and I remember some people thinking “if the government wasn’t corrupt we’d be rich!” or “we are poor because the government is terrible!” During these times, some candidates are hailed by the their supporters as the “savior” who will change the Philippines and that all of the country’s problems will be solved instantly once they’re elected. As a side effect of this, some people appear to think that when their candidates win and the government changes, all their own personal problems (financial or otherwise) will be solved as well.

While it’s true that government corruption and irresponsibility can destroy the lives and welfare of an entire nation or, at the minimum, make everything more difficult, it’s a terrible mistake to think that having a better government will magically turn you from a simple laborer into a billionaire without you doing anything. The country might change for the better (or it might also change for the worse), but none of that will mean anything to any one of us unless we do something about our own personal situations.

[Read more…]

post

Pagpatay sa Pangarap at Pagpapahirap sa mga Mahihirap

English Version (Click Here)

Ang isang bagay na kinaaayawan ko ay ang mga taong nagsasabi na mangmang, tamad, o walang kwenta ang mga mahihirap. Hindi nila ito sinasabi ng lantaran, pero mahahanap mo sila kapag may nagpost ng mga inspiring rags to riches (mahirap nagsikap magpayaman) stories. Sila ang mga nagsasabi na “yumaman lang sila dahil maswerte sila” at “imposibleng yumaman ang mahihirap dahil wala silang edukasyon, oportunidad, kakayahan, atbp.” Sila rin ang nagsasabi na “walang kwenta ang magsikap” o “marami ang nagsisikap pero mahirap pa rin” at walang mabuting solusyong ibinibigay.

Marami sa mga ganoon ang nagkakamali sa interpretasyon ng mga inspiring posts at iniisip nila na ang ibig-sabihin ng mga ito ay “naghihirap ang mga mahihirap dahil sa ginagawa nila” o “ang pagsisikap ay gumagana para sa iba, pero para sa karamihan ito’y walang kwenta.” Sila ay napakabuting halimbawa kung paano ang pag-iisip at pananaw ay nakaaapekto sa ating mga nakikita sa mundo: habang ang karamihan sa atin ay nakakakita ng pagkukuhanan ng inspirasyon (“Kung nagawa nila , kaya rin natin!”), nakikita nila ang mga iyon bilang panlalait (“Maswerte lang ang mga yumaman pero tayo ay mabibigo kaya huwag na lang nating subukan!”).

Kahit mabuti ang intensyon nila sa pagsasabi ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap, sa pagtutol sa mga inspiring posts nakasasama lamang ang ginagawa nila. Ang nagagawa lamang nila ay pinapahina nila ang loob ng mga mahihirap dahil sinasabi nila na hindi sila makakaahon mula sa kahirapan, at nasasabi rin nila na ang mga mahihirap ay masyadong mahina at kaawa-awa na hindi nila kayang magsikap para yumaman kung walang magbibigay sa kanila ng limos.

[Read more…]

post

Killing Dreams and Keeping Poor People Poor

Tagalog Version (Click Here)

One thing I hate are people who say and think that poor people are stupid, lazy, or useless. They don’t say it out loud, but you’ll usually find them when somebody shares inspiring rags to riches stories. They are the commenters who say that “rich people got rich only because they’re lucky” and “it’s impossible for a poor person to get rich because they don’t have the education, the opportunities, the skills, etc. to do it.” They’re also the ones who say that “hard work is useless” or “there are many who work hard but still end up poor” and never offer any encouraging solution.

Many of those people completely misinterpret the intent of inspiring posts to mean that “poor people are poor because it’s their own fault” or that “hard work works for some but it never works for everyone else.” They are the example of how our thoughts and perspectives affect our worldview: while many of us see those posts as sources of inspiration (“If they can do it, we can do it too!”), those people see them as insults (“Successful people just got lucky and everybody else will fail so they must NEVER even TRY!”).

While they mean well by trying to point out the problems that poor people face, by degrading and demeaning the message from inspirational posts they do far more harm than good. The end result is that they’re discouraging the poor by implying that they can NEVER rise above poverty, and that they are so weak and helpless that they can never earn prosperity unless somebody gives them charity.

[Read more…]

Click here to connect!