post

Looking for good Nonfiction Books? Read these next!

Learning new things every day is one of the best habits you can ever develop, and the quickest way to do that is by reading and learning from the lives and experiences of others. If you’re looking for some good nonfiction books to read next, then check out our list here for some ideas!

[Read more…]

post

Paano Yumaman? (Higit sa Stocks, Bonds, at Mutual Funds)

*Ang post na ito ay naglalaman ng mga affiliate links.

English Version (Click Here)

Malamang itinanong na natin sa ating sarili kung paano yumaman at naghanap tayo ng mga libro at articles para sa sagot. Malamang, nahanap natin ang “mag-ipon ng kaunting pera at mag-invest” at kung paano ang pag-invest sa mga stocks, bonds, at mutual funds sa mahabang panahon ay makakapagpayaman sa atin balang araw (itinuturo ko iyon sa iba kong articles). Ang kailangang itanong naman natin ngayon ay iyon lang ba ang dapat nating pagpuhunan?

Ituloy pa natin ang ideang ito. Ang karamihan ba ng mga mayayaman yumaman dahil doon lamang? Sabi ng isang bestselling author at researcher na nagsurvey at naginterview ng ilang-daang milyonaryo, hindi.

[Read more…]

post

How can I get Rich? (Beyond just Stocks, Bonds, and Mutual Funds)

*This post contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

We’ve all asked ourselves “how can I get rich?” and started searching books and articles for answers. Most likely, we found “save a little money every paycheck and invest it” and how investing in stocks, bonds, and mutual funds over time can someday make you wealthy (I teach that in several of my articles as well). The question now however, is that are those the only things you can or should invest on?

To take things further, did most, if not all wealthy people earn their wealth through them alone? Well, one bestselling author and researcher who surveyed and interviewed hundreds of millionaires say they didn’t.

[Read more…]

post

Tutulungan ka ba nilang magtagumpay? Mahalagang people skills mula kay Dale Carnegie

English Version (Click Here)

May kaibigan o kakilala ka ba na natutuwa kang makasama dahil mabuti ang pagtrato nila sa iyo? May kakilala ka naman ba na kinaaayawan mo dahil nilalait nila palagi ang mga ginagawa mo? Nagugustuhan mo bang suportahan ang una at iniiwasan mo naman ba yung isa? Para sa marami sa atin, ang kalidad ng ating buhay at kung gusto nating magtagumpay at hindi mabigo sa ating careers ay nakabase sa kung gaano tayo kagaling magbuo at mag-alaga ng ating mga pagkakaugnay sa iba. Para matutunan ang mga kakayahang iyon, ang unang tatlong aral mula sa “How to Win Friends and Influence People” ni Dale Carnegie ay napakahalaga.

Sabi nga, ang repetisyon ay ang susi ng karunungan at galing. Dahil ito’y isang classic na self-help book, malamang nabasa mo na ito dati pero hindi mo pa narereview. Marami na tayong narating mula sa panahon nina Dale Carnegie at ang ilang leader kagaya nina John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy, at marami pang iba ay nagturo na ng mga aral na dumagdag at nagpabuti pa sa mga naituro nito (at isinama ko rin sila dito dahil mahalaga ang mga ito sa lesson), ngunit ang classic na librong isinulat niya ay isa pa rin sa pinakamabuti. Kung gusto mong maalala ang ilan sa mga basics, ituloy mo lang ang pagbabasa!

Note: Mabuti nang bilihin at basahin mo ang buong libro gamit ang affiliate link sa ibaba para matutunan mo ang buong lesson. Sabi nga nila, walang tatalo sa orihinal! [Read more…]

post

Will people help you succeed? Essential People Skills from Dale Carnegie

Tagalog Version (Click Here)

Do you have a friend or colleague that you enjoy hanging out with because they treat you well? Do you know an acquaintance whom you dislike because they keep criticizing everything you do? Do you enjoy supporting the former while actively avoid the latter? For most of us the quality of our lives and the success or failure of our careers will depend on how good we are at building and maintaining relationships. For learning those essential skills, the first three lessons in Dale Carnegie’s “How to Win Friends and Influence People” are especially valuable.

They say repetition is the key to mastery. As a classic self-improvement book, you may have read it yourself at one point in your life but have not had the time to review it. We’ve gone a long way since Dale Carnegie’s time and many leaders like John Maxwell, Stephen Covey, Brian Tracy and several others have taught lessons that adds and builds on what he taught (and I’ve included some of them here as they’re crucial for improving the lesson), but his classic still stands as one of the best. If you want a quickly remember some of the basics, then keep reading this article!

Note: I also suggest buying and reading the book through the affiliate image link below to learn the complete lesson. As they say, nothing beats the original!

[Read more…]

post

Paano Pumili ng Pinakamabuting Libro: Guide Para sa naghahanap ng Self-Improvement at Non-Fiction

English Version (Click Here)

Minsan iisang napakahalagang impormasyon na lang ang kailangan mo para magtagumpay, at isa sa pinakamabuting paraan para makamit ito ay pag-aralan ang isinulat ng mga nagtagumpay na. Ito ang aking maikling guide tungkol sa kung paano pumili ng pinakamabuting libro tungkol sa kahit-anong kailangan mong gawin.

 

(Bago ang lahat!) Bakit Libro at hindi mga Libreng Blog Posts at Internet Resources?
  • Madalas, ang mga mabubuting libro ay naka-organize ng mabuti mula sa simula hanggang katapusan. Kahit makakahanap ka ng kaparehong impormasyon sa napakaraming blog post, ang mga idea ay hiwa-hiwalay at malamang mahihirapan kang buoin at gamitin ang lahat ng ito.
  • Di gaya ng mga blog posts na, dahil kailangan nilang maging maikli at hindi nila kayang i-discuss ang isang topic ng malalim, ang mga libro ay kayang maging mas-detalyado tungkol sa sakop nila at kaya nila itong gawin ng mas-consistent sa tema.
  • Ito ang pinakamahalagang rason: Dahil KAHIT SINO ay pwedeng magsulat lang sa isang blog, malalaman mo na MILYON-MILYONG posts (at “free” eBooks) ay walang-kwenta gaya ng mga kinopyang post (plagiarized), black hat SEO spam, atbp. (blogger din ako pero sinisigurado ko na mahalaga ang mga pinopost ko). Sa kabilang dako, ang mga libro ay nairereview muna ng mga editors bago i-publish at isa itong paraan para hindi malakabas ang mga walang kwenta. Ang isa pang seguridad ay ang mga reviews na ginagawa ng ibang tao at naka-post ang mga ito sa internet. Kapag binasa mo ang mga review na ito, malalaman mo kung tama nga ba para sa iyo ang impormasyong nilalaman ng isang libro.

[Read more…]

post

How to Choose the Best Books on Anything: The Self-Improvement and Non-Fiction Hunter’s Guide

Tagalog Version (Click Here)

Sometimes, all you need is just one crucial piece of info in order to succeed, and one of the best ways to find it is to learn from the writings of those who have already succeeded at it. Here’s my short guide on choosing the best books about anything you need to accomplish.

 

(But First!) Why Books over Free Blog Posts and other Internet Resources?
  • In general, most well-written books are organized well from start to finish. Although you might find the same information in a collection of blog posts, their ideas will tend to be fragmented and you might have a more difficult time synthesizing and combining the information into something workable.
  • Unlike blog posts which, by necessity, need to be short and thus cannot go into too much detail on certain topics, well-written books can and do go in-depth about their subjects and do it as a consistent and thematic whole.
  • This is, most likely, the most important one: Since literally almost ANYONE can write a blog, you’ll find MILLIONS of posts (and “free” eBooks) out there that are garbage, like plagiarized content, black hat SEO spam, etc. (so says the blogger, though I DO promise excellence, you know). Books, on the other hand, get evaluated by editors before they get published and that’s the first way to screen out the trash. The second safeguard are unbiased book reviews that are posted all over the internet. A quick read of those reviews will tell you if the information contained in a book is right for you or not.

[Read more…]

post

25 Awesome Books for Self-Development

*This post contains affiliate links.

“Many times the reading of a book has made the fortune of a man.” – Ralph Waldo Emerson

You can have anything, be anything, and do anything you desire when you LEARN how to do it. You’ve obtained everything you have now, your salary, your relationships, and your career success, because that’s what you know how to earn.

It’s also all you’ve gotten because that’s ALL you learned to earn.

If you want to become even MORE successful in life, grow as a leader, and have a healthier body, then check out these books here! You might just find what you need.

Always remember: Ideas change lives.
[Read more…]
post

Tatlong Susi ng Tagumpay (isang aral mula kay W. Clement Stone)

English Version (Click Here)

Pag-isipan mo itong mabuti: Ano na ang narating mo sa buhay? Nakamit mo na ba ang lahat ng pangarap mo? May mga gusto ka pa bang gawin o makamit bago ka mamatay?

Nasasakal ka ba dahil andiyan ka pa rin sa  parehong trabaho, sahod, bahay, kotse, o lugar ng ilang taon? Naisip mo na ba na, kapag ipinagpatuloy mo iyan, tatanda ka lang na wala pang ibang narating sa buhay?

Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga gusto mong makamit?

Isipin mo ang sarili mo na 80 years old na, masyado nang matanda at mahina para magtrabaho at pinagsisisihan mo na lang ang mga ginawa mo “sana” noong bata ka pa.

Isinulat ko sa isang nauna kong article na marami tayong pangarap pero kakaunti lang sa atin ang nakakakamit nito.

Ano ang solusyon? Eto ang tatlong susi mula kay W. Clement Stone, ang may akda ng “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

post

3 Keys to Success (a Lesson from W. Clement Stone)

Tagalog Version (Click Here)

Think carefully: How far have you gone in life? Have you achieved everything you ever wanted? Is there anything else you want to do or have before you die?

Have you been stuck at the same job, the same salary, the same house, the same car, the same place for years? Have you thought that, if you continue, you’ll just grow old without every really achieving anything else?

What do you want to do in life? What do you want to have?

Imagine yourself at 80 years old, too old and too weak to pursue your goals and thinking about all the things you “should” have done when you were younger.

Like I said in one of my first few articles, many of us want great things in life, but few ever reach them.

What the solution? Here are three keys from W. Clement Stone, the author of “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

Click here to connect!