post

Looking for good Nonfiction Books? Read these next!

Learning new things every day is one of the best habits you can ever develop, and the quickest way to do that is by reading and learning from the lives and experiences of others. If you’re looking for some good nonfiction books to read next, then check out our list here for some ideas!

[Read more…]

post

15 Minutes para sa Iyong Kinabukasan: Paano Mag-Budget at Mag-Invest para Magpayaman

English Version (Click Here)

Kahit nakagawa na ako ng budget plan dati (Your Wealthy Mind Savings and Budget Plan), naisip ko na medyo mahirap iyon lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang mag-alaga ng kanilang finances. Ang guide na ito ay para sa mga baguhan at ituturo nito kung paano mag-budget at mag-invest para magpayaman.

Paano nakakapagpabago ng buhay at nakapagbibigay ng napakaraming oportunidad ang isang simpleng budget plan? Basahin mo muna ito at matututunan mo kung paano. (Isang clue nga pala yun!)

[Read more…]

post

15 Minutes for Your Future: How to Budget and Invest to Get Rich

Tagalog Version (Click Here)

Although I’ve made a budget plan before (Your Wealthy Mind Savings and Budget Plan), I thought that it might be a bit too difficult for those who just started taking care of their finances. This guide is intended for beginners and it will teach you how to budget and invest for wealth creation.

How can a mere budget plan that you can read in 15 minutes potentially change your life and bring you endless opportunities? Keep reading and you might just learn how. (That sentence was a clue by the way!)
[Read more…]

post

Paano Pumili ng Pinakamabuting Libro: Guide Para sa naghahanap ng Self-Improvement at Non-Fiction

English Version (Click Here)

Minsan iisang napakahalagang impormasyon na lang ang kailangan mo para magtagumpay, at isa sa pinakamabuting paraan para makamit ito ay pag-aralan ang isinulat ng mga nagtagumpay na. Ito ang aking maikling guide tungkol sa kung paano pumili ng pinakamabuting libro tungkol sa kahit-anong kailangan mong gawin.

 

(Bago ang lahat!) Bakit Libro at hindi mga Libreng Blog Posts at Internet Resources?
  • Madalas, ang mga mabubuting libro ay naka-organize ng mabuti mula sa simula hanggang katapusan. Kahit makakahanap ka ng kaparehong impormasyon sa napakaraming blog post, ang mga idea ay hiwa-hiwalay at malamang mahihirapan kang buoin at gamitin ang lahat ng ito.
  • Di gaya ng mga blog posts na, dahil kailangan nilang maging maikli at hindi nila kayang i-discuss ang isang topic ng malalim, ang mga libro ay kayang maging mas-detalyado tungkol sa sakop nila at kaya nila itong gawin ng mas-consistent sa tema.
  • Ito ang pinakamahalagang rason: Dahil KAHIT SINO ay pwedeng magsulat lang sa isang blog, malalaman mo na MILYON-MILYONG posts (at “free” eBooks) ay walang-kwenta gaya ng mga kinopyang post (plagiarized), black hat SEO spam, atbp. (blogger din ako pero sinisigurado ko na mahalaga ang mga pinopost ko). Sa kabilang dako, ang mga libro ay nairereview muna ng mga editors bago i-publish at isa itong paraan para hindi malakabas ang mga walang kwenta. Ang isa pang seguridad ay ang mga reviews na ginagawa ng ibang tao at naka-post ang mga ito sa internet. Kapag binasa mo ang mga review na ito, malalaman mo kung tama nga ba para sa iyo ang impormasyong nilalaman ng isang libro.

[Read more…]

post

How to Choose the Best Books on Anything: The Self-Improvement and Non-Fiction Hunter’s Guide

Tagalog Version (Click Here)

Sometimes, all you need is just one crucial piece of info in order to succeed, and one of the best ways to find it is to learn from the writings of those who have already succeeded at it. Here’s my short guide on choosing the best books about anything you need to accomplish.

 

(But First!) Why Books over Free Blog Posts and other Internet Resources?
  • In general, most well-written books are organized well from start to finish. Although you might find the same information in a collection of blog posts, their ideas will tend to be fragmented and you might have a more difficult time synthesizing and combining the information into something workable.
  • Unlike blog posts which, by necessity, need to be short and thus cannot go into too much detail on certain topics, well-written books can and do go in-depth about their subjects and do it as a consistent and thematic whole.
  • This is, most likely, the most important one: Since literally almost ANYONE can write a blog, you’ll find MILLIONS of posts (and “free” eBooks) out there that are garbage, like plagiarized content, black hat SEO spam, etc. (so says the blogger, though I DO promise excellence, you know). Books, on the other hand, get evaluated by editors before they get published and that’s the first way to screen out the trash. The second safeguard are unbiased book reviews that are posted all over the internet. A quick read of those reviews will tell you if the information contained in a book is right for you or not.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips para Magbago ng Kapalaran

English Version (Click Here)

Gaya ng kapag naging bihasa ka sa laws of physics at aerodynamics kakayanin mong lumipad, kapag natutunan at naging bihasa ka sa mga tuntunin ng buhay, mas-marami kang makakamit kaysa sa iba. Kapag pangarap mong makamit ang lahat ng iyong makakaya, kailangan mong alamin itong 31 self improvement tips na ito:

 

Para sa Mas-mabuting Kinabukasan
  1. Maging responsable para sa iyong Kapalaran

Ano ang palaging ginagawa ng mga UNSUCCESSFUL? Palagi nilang sinisisi ang ibang tao at palagi silang may palusot, lalo na sa kanilang sariling kasalanan at masamang habits. Palaging ang boss nila, ang ekonomiya, o ang gubyerno ang may kasalanan. Dahil hindi nila inaamin ang SARILI nilang pagkakamali, hinihintay lang nilang magbago ang mundo at hindi nila naiintindihan na sila ang may kakayanang magpaasenso sa kanilang sarili. Kung pangarap mong umasenso, dapat alalahanin mo na IKAW ang responsable sa iyong kapalaran.

  1. Magtakda ng MALAKING Layunin

Sabi ko nga sa isa kong article, ang nabubuhay ng walang layunin ay nagsasayang ng buhay para sa wala. Kung inuubos mo ang panahon mo sa pag-aalala at pag-react sa mga problemang palagi na lang sumusulpot, malalaman mo na lang na nasa katapusan ka na pala ng buhay mo at nagsisisi na wala kang mabuting nakamit.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips to change your Destiny

Tagalog Version (Click Here)

Similar to how mastering the laws of physics and aerodynamics can allow you to fly, learning and mastering the laws of daily life will let you accomplish far more than those who don’t. If you wish to achieve your full potential, then here are 31 self improvement tips you should learn and remember:

 

For a Better Future
  1. Take Responsibility for Your Life

What do most UNSUCCESSFUL people have in common? They love blaming others and making excuses, especially for their own mistakes and bad habits. It’s always their boss’ fault, the economy’s fault, their government’s fault. Since they never admit to their OWN faults, they keep waiting for the world to change and they never realize that they personally hold the key to bettering their lives. If you want to someday become successful, then you must remember that YOU are the only one in charge of your destiny.

  1. Set BIG Goals

Like I said in a previous article, those who live without setting any definite goals waste their lifetimes achieving nothing worthwhile. If you spend your time worrying and reacting to the problems that keep popping up every now and then, you’ll wake up on your deathbed realizing and regretting that you’ve never really lived.

[Read more…]

post

Paano Maging Mayaman: Gamiting Mabuti ang Pera

English Version (Click Here)

“Ang gumamit mabuti ng kung ano man ang mayroon sila, mas-marami ang maibibigay sa kanila at magiging masagana ang buhay nila. Sa mga walang ginagawa, babawiin ang ano mang mayroon sila.” – Matthew 25:29 (Isinalin mula sa NLT)

 

Si Brian Tracy ay nagsulat ng isang kabanata tungkol sa “laws of money” sa kanyang libro na The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success at may isang bahagi doong napagtuunan ko ng pansin (mahalaga ito kapag gusto mong malaman kung paano maging mayaman):

Money tends to flow toward people who can use it in the most productive ways to produce valuable goods and services and who can invest it to create employment and opportunities that benefit others.

At the same time, money flows away from those who use it poorly or who spend it in nonproductive ways.”

(Ang pera ay pumupunta sa mga taong nakakagamit nito ng mabuti upang gumawa ng mahahalagang bagay o serbisyo at nakakapag-invest nito upang makagawa ng trabaho at oportunidad na nakabubuti sa iba.

Bukod pa doon, ang pera ay lumalayo sa mga hindi marunong gumamit nito ng mabuti.)

In short: Dadami ang pera mo kapag ginamit mo ito sa mainam na paraan at mawawalan ka ng pera kapag hindi mo ito ginagamit ng maayos.

 

Medyo obvious yung aral na iyon, pero iilan lang ang nakaaalala nito. Kapareho lang ito ng mga naninigarilyo: Alam nilang nakakasama sa kanilang katawan ang paninigarilyo pero patuloy pa rin nila itong ginagawa kahit gusto nilang maging healthy.

Alam nating nakakasama ang ilang paraan ng paghahawak ng pera, pero ginagawa pa rin natin ito kahit pangarap nating yumaman balang-araw.

Malala pa doon, marami sa atin ang hindi alam na nagsasayang pala tayo ng pera!
[Read more…]

post

How to Get Rich: Use Money Wisely

Tagalog Version (Click Here)

To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away.” – Matthew 25:29 (NLT)

Brian Tracy wrote a chapter on the “laws of money” in The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success and one particular passage caught my eye:

Money tends to flow toward people who can use it in the most productive ways to produce valuable goods and services and who can invest it to create employment and opportunities that benefit others.

At the same time, money flows away from those who use it poorly or who spend it in nonproductive ways.”

In short: You get more money when you use it well and you lose money if you use it wastefully.

 

That key idea seems obvious, but it’s mostly ignored by a lot of people, similar to how smokers know that smoking is bad but continue to do so anyway even if they wish to have good health.

Most of us know that wasting all our money on certain things is bad, but we do it anyway even if we someday hope to be rich.

What’s worse is, many of us don’t even know that we’re spending money unwisely!
[Read more…]

post

Tatlong Susi ng Tagumpay (isang aral mula kay W. Clement Stone)

English Version (Click Here)

Pag-isipan mo itong mabuti: Ano na ang narating mo sa buhay? Nakamit mo na ba ang lahat ng pangarap mo? May mga gusto ka pa bang gawin o makamit bago ka mamatay?

Nasasakal ka ba dahil andiyan ka pa rin sa  parehong trabaho, sahod, bahay, kotse, o lugar ng ilang taon? Naisip mo na ba na, kapag ipinagpatuloy mo iyan, tatanda ka lang na wala pang ibang narating sa buhay?

Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga gusto mong makamit?

Isipin mo ang sarili mo na 80 years old na, masyado nang matanda at mahina para magtrabaho at pinagsisisihan mo na lang ang mga ginawa mo “sana” noong bata ka pa.

Isinulat ko sa isang nauna kong article na marami tayong pangarap pero kakaunti lang sa atin ang nakakakamit nito.

Ano ang solusyon? Eto ang tatlong susi mula kay W. Clement Stone, ang may akda ng “The Success System that Never Fails.” (Click Link for the Book)
[Read more…]

Click here to connect!