post

Paano gumawa ng Layunin sa Buhay: Ang Pangunahing Sangkap ng Tagumpay

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

“The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.” – Brian Tracy

(Ang susi sa tagumpay ay ang pagfocus ng ating isipan sa mga gusto natin, hindi sa mga kinatatakutan natin.)

Alam mo ba na ang paggawa ng layunin gaya ng “gusto ko ng masayang buhay” o “gusto kong yumaman” ay hindi makabubuti? Hindi ko sinasabi iyon dahil imposible silang makamit. Ito’y dahil sila’y napakalabo na hindi ka makakauha ng impormasyong magagamit mo para makamit ang mga ito. Bukod pa doon, wala din silang nakatakdang hangganan kaya hindi mo malalaman kung tunay mo nga ba silang nagawa. Kung gusto mong makamit ang iyong mga pangarap at magtagumpay sa isang bagay, kailangan mong pag-aralan ang tamang paglikha ng layunin. Pag-aralan mong mabuti ang article na ito, at gumawa ka ng layunin gamit ang mga prinsipyo dito.

“Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.” – Zig Ziglar

(Ang kakulangan ng direksyon, hindi ang kakulangan ng oras, ang problema. Tayong lahat ay mayroong 24 oras kada araw.)

 

[Read more…]

post

How to set Goals in Life: The First Ingredient of Success

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

“The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.” – Brian Tracy

Did you know that setting “goals” like “I want to be happy” or “I want to be rich” are a recipe for disaster? No, I’m not saying that because they’re impossible to achieve, it’s that they’re so vague that they won’t give you any information that you can actually act upon. Aside from that, they have no end point to let you know when you’ve finally accomplished the goal. If you want to achieve the things you want and become successful at something, then you must learn how to set goals in life properly. Study this article well, and create your goals based on the principles here!

“Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.” – Zig Ziglar

[Read more…]

post

Sampung Success Quotes sa Productivity at Focus

English Version (Click Here)

Gustohin man nating isipin na ang pagsisikap lamang ang kailangan para magtagumpay, ang katotohanan ay kulang ito. Mas marami kang kailangan kaysa sa pagpipilit at pagpapagod. Ano ang kailangan mo para pagbutihin ang iyong gawain? Heto ang sampung mahahalagang aral mula sa sampung iba-ibang tao.

  1. “Never mistake activity for achievement.” – John Wooden

(Huwag kang magkamaling isipin na magkatumbas ang pagsisikap at pag-asenso.)

 

  1. “You’ve got to think about the big things while you’re doing small things, so that the small things go in the right direction.” – Alvin Toffler

(Kailangan pag-isipan mo ang mga malalaki o mahahalagang bagay habang ginagawa mo ang mga karaniwang bagay, para ang mga ito ay patungo sa tamang direksyon.)

 

  1. “So often, people are working hard at the wrong thing. Working on the right things is probably more important than working hard.” – Caterina Fake

(Madalas, marami ang nagtratrabaho o nagpapagod sa maling bagay. Ang pagtrabaho sa mga tamang gawain ay malamang mas mahalaga kaysa sa pagpapagod o pagsisikap.)

 

[Read more…]

post

10 Success Quotes on Productivity and Focus

Tagalog Version (Click Here)

While we’d like to think working harder will make us more successful, the reality is that it won’t. There’s more to it than just adding in extra effort. What do you need to improve your productivity? Here’s ten valuable insights from ten different people.

  1. “Never mistake activity for achievement.” – John Wooden
  1. “You’ve got to think about the big things while you’re doing small things, so that the small things go in the right direction.” – Alvin Toffler
  1. “So often, people are working hard at the wrong thing. Working on the right things is probably more important than working hard.” – Caterina Fake

[Read more…]

post

Limang Aral sa Buhay mula sa Parkour Training

English Version (Click Here)

“Think you are weak, think you lack what it takes, think you will lose, think you are second class – think this way and you are doomed to mediocrity.” – David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big

(Isipin mong mahina ka, na ika’y may pagkukulang, na ika’y matatalo, na ika’y second class lamang – mag-isip kang ganito at ikaw ay isusumpa sa pagiging mababang uri ng tao.)

Mga dalawang linggo na ang nakalipas, inimbita ako ng kaibigan ko sa Ninja Academy sa Las Pinas para magpractice ng parkour. Kung hindi mo alam kung ano iyon, isipin mo kung paano tumatakbo ang mga tao para umiwas sa mga obstacles o hadlang sa mga action movies. Panoorin mo saglit itong video na ito para malaman mo kung ano ang itsura noon:

Hindi lang astig na kakayahan, marami ka ring ibang matututunan sa parkour (at ibang sports) kapag ikaw ay nag-isip ng mabuti. Ito ang ilan sa mga aral na matututunan mo mula sa ilang oras ng pagsasanay:

[Read more…]

post

5 Life Lessons from Parkour Training

Tagalog Version (Click Here)

“Think you are weak, think you lack what it takes, think you will lose, think you are second class – think this way and you are doomed to mediocrity.” – David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big

A couple of weeks ago my friend invited me to Ninja Academy in Las Pinas to practice parkour. If you don’t know what that is yet, imagine how people run through obstacles in action movies. Just play this video a bit to see what it’s like:

More than just some cool new tricks, you can learn a lot more from parkour (and other sports) if you pay close attention. These are the some of the lessons you can learn from a few hours of training:

[Read more…]

post

Karapatan mong Yumaman at Umasenso

English Version (Click Here)

Stress sa trabaho, mga babayarang gastusin, at napakarami pang problemang lumilitaw araw araw. Ang lahat ng ito ay parang nakakapagpawala ng pag-asa sa buhay. Malamang maiisip mo rin na kung ano man ang mayroon ka ngayon, buhay na isang kahig isang tuka, ang tangi mong makakamit. Maiisip mo din na ang mediocrity, pagkabigo, at pati kahirapan ay normal.

Hindi totoo iyon.

Ang DAPAT mong makamit at ang NAKALAAN para sa iyo sa buhay ay kayamanan at tagumpay. Karapatan mong yumaman, at gaano mo man isipin na hindi ito totoo, ito’y nararapat sa iyo kapag pinagsisikapan mo ito. Alalahanin mo ang mga quotes dito kapag ikaw ay nagdududa pa.

[Read more…]

post

It’s your right to be Rich and Successful

Tagalog Version (Click Here)

Stress from work, bills to pay, and all sorts of problems popping up every day. All of them can make life seem hopeless sometimes and you probably think that what you have now, a life living paycheck to paycheck, is all that you’re ever going to get. You could even think that mediocrity, failure, and even poverty are all normal.

Well, they’re not.

What you SHOULD have and what you’re DESTINED to have is wealth and success. It’s your right to be rich, and no matter how much you think otherwise, you are deserving of it as you work to earn it. Remember these quotes if you ever start to doubt that.

[Read more…]

post

10 Pinoy Bloggers you should learn from (Finance and Investing)

Everyone has a story to tell. We all have our own unique talents, experiences, and specialties which we can all use to help others, and bloggers are no different. Even though the subject is the same (personal finance and investing), the wisdom we share and the knowledge we can learn from each other are all unique. I’ve been following several blogs ever since I started writing, and these are some of the ones I enjoy reading. Come on and check them out! You might learn something new.

[Read more…]

post

Paglikha ng Bundok: Limang Rason para sa Mangarap ng Lubos

English Version (Click Here)

May kasabihan tayong mga pinoy na “libre lang ang mangarap.” Kahit maganda ang mga salita, ang kasalukuyang kahulugan nito ay nagsasabi na kahit pwede kang mangarap ng lubos, napakahirap nitong gawin kaya huwag mo na lang subukan. Kahit pangarap nating maging mayaman at matagumpay, hindi ito mangyayari kaya dapat tanggapin na lang natin ang “ordinaryong” pamumuhay. Kung pinanganak tayong mahirap, kailangan tanggapin na lang natin ito at tayo’y MANATILING mahirap.

Pero paano nga naman kung pangarap mo talagang maging matagumpay? Kung ganoon, kakailanganin mo ng kahanga-hangang pangarap para makamit iyon! Libre nga ang mangarap… at libre din mag-isip, magplano, at maghanap ng paraan para makamit ito.

“If you limit your choice only to what seems possible or reasonable, you disconnect yourself from what you truly want, and all that’s left is a compromise.”-Robert Fritz

(Kung itinakda mo ang pagpipilian mo sa kung ano lang ang mukhang posible o reasonable, itinataboy mo ang sarili mo sa tunay na gusto mo, at ang matitira lamang ay ang pagkompromiso.)

[Read more…]

Click here to connect!