post

7 Wealth Quotes Tungkol sa Kawalan ng Pera (At Kung Paano ito Mababago)

English Version (Click Here)
Nakakalungkot ba ang wallet at bank account na walang laman?
Hayaan mong ma-Inspire ka ng pitong Wealth Quotes na ito!

 

1. “Being poor is a frame of mind. Being broke is a temporary situation.” – Mike Todd

(Ang pagiging Mahirap ay isang uri ng pag-iisip. Ang paghihirap ay panandaliang sitwasyon lamang.)

 

2. “Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.” – Norman Vincent Peale

(Ang kawalan ng pera ay hindi nakahahadlang sa kahit sino. Ang kawalang-laman ng puso’t isipan lamang ang nakakagawa noon.)

7 wealth quotes being broke

3. “Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.” – Benjamin Franklin

(Mag-ingat sa mga maliliit na gastusin. Ang maliit na butas ay nakakapagpalubog ng malalaking barko.)

 

4. “Your brain can be your most powerful asset and if not used properly, it can be your most powerful liability.” – Robert Kiyosaki’s Rich Dad

(Ang utak mo ay pwede mong maging PINAKAMALAKAS na kagamitan at, kapag hindi mo ito nagamit ng maayos, and PINAKAMATINDI mong hadlang sa buhay.)

 

5. “One of life’s realities is that major improvements take time; they don’t happen overnight.” – Jack Canfield

(Ang isang mabigat na realidad sa buhay ay ang katotohanan na matagal mangyari ang pag-asenso; hindi ito nangyayari ng isang araw lamang.)

 

6. “True greatness is starting where you are, using what you have, doing what you can.” – Arthur Ashe

(Ang tunay na galing ay ang pagsisimula sa kung saan ka man naroroon, paggamit ng kung ano man ang mayroon ka, at ang paggawa ng lahat ng makakaya mo.)

 

7. “Your present circumstances don’t determine where you can go; they merely determine where you start.” – Nido Qubein

(Ang kalagayan mo ngayon ay hindi batayan ng iyong kapalaran; ito’y nagtatakda lamang kung saan ka magsisimula.)

 

Nagustuhan mo ba?  I-click mo lang ang “Share” button sa ibaba! 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

About Ray

Ray is the head writer behind YourWealthyMind.com and is a proponent of improving the world using excellent ideas and self-education. He believes that anyone can achieve their goals once they learn how, and he considers it his mission to enrich lives and end poverty by teaching people the lessons they need to succeed.

Leave a Reply

Want to Receive Future Freebies and Updates?

For FREE Self-Improvement, Personal Finance, and Success Articles (and other great stuff), just enter your email below!

Your info is safe with us!
Click here to connect!