post

“Bakit hindi ko makamit ang Tagumpay?” Pitong dahilan kung bakit ikaw ay Nabibigo

English Version (Click Here)

“Magsikap ka at ikaw ay magtatagumpay.” Ilan nga ba sa atin ang nakarinig at sumunod doon sa payong iyon at umasa dito? Nagoovertime ka at nagdadagdag ng oras sa trabaho para makakuha pa ng extrang pera. Pagod at stressed ka sa pagtrabaho araw-araw, pero parang walang nagbabago. Tinanong mo na ba sa sarili mo “bakit hindi ko pa makamit ang tagumpay?” Kahit napakahalaga ng pagsisikap at seryosong pagpupunyagi ay kailangan, ang realidad ay mas-komplikado. Ito ang pitong dahilan kung bakit hindi mo pa nakakamit ang tagumpay.

[Read more…]

post

“Why am I not successful?” 7 reasons why you might be Failing

Tagalog Version (Click Here)

“Work hard and you’ll become successful.” How many of us have heard that advice and followed it hoping that it’d work? You work overtime and you put in extra hours to get some extra cash. You’re tired and stressed from working hard day after day, yet nothing seems to change. “Why am I not successful yet” you ask? While hard work and serious effort is indeed important, reality is far more complex. Here are seven reasons why you still haven’t made it.

[Read more…]

post

Natatakot ka ba sa Tagumpay?

English Version (Click Here)

Marami sa atin ang nangangarap na tumira sa malaki at magandang mansion, kumita ng napakaraming pera, magkaroon ng maraming kaibigan, at magkaroon ng mapagmahal na pamilya… pero ang isang dahilan kung bakit hindi natin ito nakakamit ay dahil marami sa atin ay lihim na natatakot sa tagumpay.

Kung titiyakin ko pa, marami sa atin ang natatakot sa kailangan nating gawin upang magtagumpay. Natatakot tayong iwanan ang mga nakasanayan natin at natatakot din tayong sumubok sa mga bagong gawain upang makamit ang mas-nakabubuti.

Kapag iniisip natin ang masaganang buhay, pinagdududahan din natin ang ating sariling kakayahan at naiisip lang natin ang mga dahilan kung bakit HINDI natin ito kaya. Ang mansion, ang kayamanan, at ang masayang pamilya ay nagmumukhang imposibilidad at ang iniisip natin ay “Paano kung nalugi ako sa negosyo? Paano kung nag-invest ako at nawala ang pera ko? Paano kung hindi ko gusto ang bago kong trabaho o patalsikin lang ako? Paano kung ayaw nila sa akin? Bakit hindi ko masabi sa pamilya ko na mahal ko sila? Paano kung mawala ang lahat ng mayroon ako ngayon?” Dahil doon, nananatili tayo sa kasalukuyan nating kalagayan, ginagawa lang ang nakasanayan natin, at nakukuha lang natin ang palagi nating nakakamit.

Bukod pa sa lahat ng iyon, marami ang nangangarap ng mabuting pagbabago, pero kakaunti lang ang gustong GAWIN ang mga pagbabagong iyon. Marami ang nangangarap magtagumpay at yumaman, pero iilan lang ang gustong gumawa ng pagsisikap na kinakailangan. Milyon-milyong katao ang nabibigo sa buhay dahil natatakot silang sumubok.

Ano ang gagawin mo? Paano mo haharapin ang takot? Paano mo mapagsisikapan ang pangarap mong buhay?

[Read more…]

post

Are you Afraid of Success?

Tagalog Version (Click Here)

Many of us dream of living in a big beautiful mansion, earning a lot of money, having lots of friends, and a loving family… but one main reason why we don’t achieve it is because many of us are subconsciously afraid of success.

To be more specific, many of us are afraid of what we need to do in order to become successful. We are afraid of giving up the comfortable things that we have now and we are afraid of trying new things in order to earn something better.

Whenever we think about the good life, doubts also cloud our mind and we can only think of the reasons why we CAN’T do it. The mansion, the riches, and the happy family all seem like an IMPOSSIBILITY for us and we think to ourselves “What if I fail in business? What if I invest and lose money? What if I don’t like that new job or I get fired? What if those people hate me? Why can’t I tell my family directly that I love them? What if I lose everything I have now?” Thus, we stay as we are, do what we’ve always done, and keep earning what we’ve always gotten.

Aside from all that, many want positive changes, but few want to MAKE those changes. Many want to be rich and successful, but few are actually willing to do the work required. Millions of people fail because they’re too scared to try.

What do you do? How do you resolve that fear? How do you earn the life you want?

[Read more…]

post

Paano Lutasin ang kahit-anong Problema

English Version (Click Here)

Lahat tayo ay may haharaping suliranin at minsan may mga problemang lalabas na mukhang masyadong mahirap lutasin. Buti na lang maraming paraan para makaalis sa masamang sitwasyon at walang-hanggan ang mga paraan upang lagpasan ang kahit anong hadlang. Ang kailangan mo lang malaman ay ang paraan kung paano ito mahahanap.

 

Ano ang pinoproblema mo?

Masyadong stressful o nakakabagot ang iyong trabaho at gusto mong umalis… pero wala kang mahanap na mas-mabuting pagtratrabahuhan.

Pangarap mong magpayaman para tumira sa mas-magandang bahay, kumain ng masustansyang pagkain, at mag-aral ang mga anak mo sa mas-mabubuting paaralan… pero nanggaling ka sa mahirap na pamilya at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin.

Pangarap mong maglakbay, makatulong sa mahihirap, o sundan ang iba mo pang pangarap sa buhay… pero nakatali ka sa iyong mga napakaraming responsibilidad.

“Paano ako makakahanap ng mas-magandang trabaho? Paano ako yayaman? Paano ko masusundan ang aking pangarap?” Kung tinanong mo iyon kay Robert H. Schuller, isang pastor, motivational speaker, at may akda ng mga libro kagaya ng Tough Times Never Last, but Tough People do!, sasagutin ka niya ng kakaibang tanong:

[Read more…]

post

How to solve almost ANY Problem

Tagalog Version (Click Here)

We all face difficulties in life and sometimes we come across certain problems that seem far too difficult to handle. Fortunately, there are multiple ways out of any tough situation and infinite ways through and around every obstacle. The trick is simply learning how to find it.

 

So what ails you?

Your job is too stressful or boring and you want to get out of it… but you can’t find anything better.

You want to get rich in order to live in a better house, eat good food, and send your children to excellent schools… but you came from a poor family and you don’t know what to do.

You want to travel, help the poor to rise above poverty, or follow your life’s dream… but you’re too tied down by your responsibilities.

“How do I get a better job? How can I get rich? How can I follow my dreams?” If you asked Robert H. Schuller the pastor, motivational speaker, and author of books like “Tough Times Never Last, but Tough People do!”, he’ll answer you with a strange question:

[Read more…]

post

Pagpatay sa Pangarap at Pagpapahirap sa mga Mahihirap

English Version (Click Here)

Ang isang bagay na kinaaayawan ko ay ang mga taong nagsasabi na mangmang, tamad, o walang kwenta ang mga mahihirap. Hindi nila ito sinasabi ng lantaran, pero mahahanap mo sila kapag may nagpost ng mga inspiring rags to riches (mahirap nagsikap magpayaman) stories. Sila ang mga nagsasabi na “yumaman lang sila dahil maswerte sila” at “imposibleng yumaman ang mahihirap dahil wala silang edukasyon, oportunidad, kakayahan, atbp.” Sila rin ang nagsasabi na “walang kwenta ang magsikap” o “marami ang nagsisikap pero mahirap pa rin” at walang mabuting solusyong ibinibigay.

Marami sa mga ganoon ang nagkakamali sa interpretasyon ng mga inspiring posts at iniisip nila na ang ibig-sabihin ng mga ito ay “naghihirap ang mga mahihirap dahil sa ginagawa nila” o “ang pagsisikap ay gumagana para sa iba, pero para sa karamihan ito’y walang kwenta.” Sila ay napakabuting halimbawa kung paano ang pag-iisip at pananaw ay nakaaapekto sa ating mga nakikita sa mundo: habang ang karamihan sa atin ay nakakakita ng pagkukuhanan ng inspirasyon (“Kung nagawa nila , kaya rin natin!”), nakikita nila ang mga iyon bilang panlalait (“Maswerte lang ang mga yumaman pero tayo ay mabibigo kaya huwag na lang nating subukan!”).

Kahit mabuti ang intensyon nila sa pagsasabi ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap, sa pagtutol sa mga inspiring posts nakasasama lamang ang ginagawa nila. Ang nagagawa lamang nila ay pinapahina nila ang loob ng mga mahihirap dahil sinasabi nila na hindi sila makakaahon mula sa kahirapan, at nasasabi rin nila na ang mga mahihirap ay masyadong mahina at kaawa-awa na hindi nila kayang magsikap para yumaman kung walang magbibigay sa kanila ng limos.

[Read more…]

post

Killing Dreams and Keeping Poor People Poor

Tagalog Version (Click Here)

One thing I hate are people who say and think that poor people are stupid, lazy, or useless. They don’t say it out loud, but you’ll usually find them when somebody shares inspiring rags to riches stories. They are the commenters who say that “rich people got rich only because they’re lucky” and “it’s impossible for a poor person to get rich because they don’t have the education, the opportunities, the skills, etc. to do it.” They’re also the ones who say that “hard work is useless” or “there are many who work hard but still end up poor” and never offer any encouraging solution.

Many of those people completely misinterpret the intent of inspiring posts to mean that “poor people are poor because it’s their own fault” or that “hard work works for some but it never works for everyone else.” They are the example of how our thoughts and perspectives affect our worldview: while many of us see those posts as sources of inspiration (“If they can do it, we can do it too!”), those people see them as insults (“Successful people just got lucky and everybody else will fail so they must NEVER even TRY!”).

While they mean well by trying to point out the problems that poor people face, by degrading and demeaning the message from inspirational posts they do far more harm than good. The end result is that they’re discouraging the poor by implying that they can NEVER rise above poverty, and that they are so weak and helpless that they can never earn prosperity unless somebody gives them charity.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips para Magbago ng Kapalaran

English Version (Click Here)

Gaya ng kapag naging bihasa ka sa laws of physics at aerodynamics kakayanin mong lumipad, kapag natutunan at naging bihasa ka sa mga tuntunin ng buhay, mas-marami kang makakamit kaysa sa iba. Kapag pangarap mong makamit ang lahat ng iyong makakaya, kailangan mong alamin itong 31 self improvement tips na ito:

 

Para sa Mas-mabuting Kinabukasan
  1. Maging responsable para sa iyong Kapalaran

Ano ang palaging ginagawa ng mga UNSUCCESSFUL? Palagi nilang sinisisi ang ibang tao at palagi silang may palusot, lalo na sa kanilang sariling kasalanan at masamang habits. Palaging ang boss nila, ang ekonomiya, o ang gubyerno ang may kasalanan. Dahil hindi nila inaamin ang SARILI nilang pagkakamali, hinihintay lang nilang magbago ang mundo at hindi nila naiintindihan na sila ang may kakayanang magpaasenso sa kanilang sarili. Kung pangarap mong umasenso, dapat alalahanin mo na IKAW ang responsable sa iyong kapalaran.

  1. Magtakda ng MALAKING Layunin

Sabi ko nga sa isa kong article, ang nabubuhay ng walang layunin ay nagsasayang ng buhay para sa wala. Kung inuubos mo ang panahon mo sa pag-aalala at pag-react sa mga problemang palagi na lang sumusulpot, malalaman mo na lang na nasa katapusan ka na pala ng buhay mo at nagsisisi na wala kang mabuting nakamit.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips to change your Destiny

Tagalog Version (Click Here)

Similar to how mastering the laws of physics and aerodynamics can allow you to fly, learning and mastering the laws of daily life will let you accomplish far more than those who don’t. If you wish to achieve your full potential, then here are 31 self improvement tips you should learn and remember:

 

For a Better Future
  1. Take Responsibility for Your Life

What do most UNSUCCESSFUL people have in common? They love blaming others and making excuses, especially for their own mistakes and bad habits. It’s always their boss’ fault, the economy’s fault, their government’s fault. Since they never admit to their OWN faults, they keep waiting for the world to change and they never realize that they personally hold the key to bettering their lives. If you want to someday become successful, then you must remember that YOU are the only one in charge of your destiny.

  1. Set BIG Goals

Like I said in a previous article, those who live without setting any definite goals waste their lifetimes achieving nothing worthwhile. If you spend your time worrying and reacting to the problems that keep popping up every now and then, you’ll wake up on your deathbed realizing and regretting that you’ve never really lived.

[Read more…]

Click here to connect!