post

Ano ang Stockholder / Shareholder Meeting?

English Version (Click Here)

Kapag nagbabasa ka tungkol sa stocks at shares, madalas makikita mo ang mga salitang “voting rights.” Kung hindi mo pa alam kung saan at paano sila gamitin, mabuti na sumama ka sa isang stockholder meeting! Kahit iba-iba ang ginagawa ng mga kumpanya o organisasyon, mabuting basahin mo ito para malaman mo kung ano ang stockholder meeting.

[Read more…]

post

What’s in a Stockholder / Shareholder Meeting?

Tagalog Version (Click Here)

Whenever you read about stocks and shares, you’ll often come across the term “voting rights.” If you’re wondering where and how you’ll use them, then you should probably join a shareholder meeting! Although every company or organization will be different, this is what you can expect.

[Read more…]

post

Mga Mabuting Bilihin: Anim na Mabuting bagay na Kailangan paglaanan ng Pera

English Version (Click Here)

Sabi ni Joe Biden, “huwag mong sabihin sa akin kung ano ang pinahahalagahan mo, ipakita mo sa akin ang budget mo at sasabihin ko sa iyo ang pinahahalagahan mo sa buhay.” Ang ibang tao nagsisikap kumita ng pera at ginagamit nila ito para bumili ng alak, sigarilyo, o ilegal na droga. Ang iba naman, nagsisikap para makabili ng mga bagay na nagpapabuti sa buhay nila kagaya ng paglalakbay, edukasyon, at pagpapabuti sa sarili o self-improvement. Sa sandali nating buhay sa mundo, ano nga ba ang magagawa natin para sulitin ito? Ano ang dapat nating gawin para mapadami ang ating makakamit gamit ang perang pinagsikapan natin? Ito ang ilang idea sa mga bagay na kailangan mong paglaanan ng pera!

*Paalala: Hindi ko isasama dito ang mga bilihing kailangan para mabuhay gaya ng pagkain, tubig, at mga iba pang pangangailangan kagaya ng kuryente o internet. Ang mga nandito ay mga bagay na kailangan mong paglaanan ng pera pagkatapos mong mabayaran ang mga iyon. [Read more…]

post

What to Spend Money On: 6 Great things You should Budget for

Tagalog Version (Click Here)

Joe Biden said “Don’t tell me what you value, show me your budget, and I’ll tell you what you value.” Some people work hard to earn money and they spend it all on liquor, cigarettes, or even illegal drugs. Others work hard to pay for things that enrich their lives like travel, self-education and self-improvement. In our limited lifespans, what can we do to make the most of it? What should we do to maximize our achievement using the money that we earn? Here are a few ideas on what to spend money on!

*Note: I won’t include necessities like food and water or utilities like electricity and internet here. These are the things you should spend money on after you’ve paid all your living expenses.

[Read more…]

post

Karunungan nagiging Kayamanan: Ang 22 Best Pera Tips para Maging Mayaman mula sa “The Richest Man in Babylon”

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

“Pay yourself first” (Mag-ipon muna) o sa pagkatanggap mo ng iyong sweldo, ipunin mo ang 10% nito para mag-invest. Familiar ba ito? Para maging mayaman, iyon ang classic money management tip na nagmula kay George S. Clason, ang may akda ng “The Richest Man in Babylon.” Unang inilabas noong 1926, ang mga personal finance tips na matututunan natin mula sa librong ito ay napakahalaga para sa ating lahat.

*Note: Ang libro ay nasa public domain na at pwede mo itong mahanap ng libre sa internet!

[Read more…]

post

Wisdom into Gold: The 22 Best Money Management Tips from “The Richest Man in Babylon”

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

“Pay yourself first” or right after receiving your paycheck, take 10% of it for investing. Sound familiar? That was the classic money management tip from George S. Clason, the author of “The Richest Man in Babylon.” Originally published by 1926, the timeless personal finance tips that we can learn from the stories still hold value today.

*Note: The book is in public domain and you can search for it freely on the internet!

[Read more…]

post

Ano ang Stocks at Bakit mo kailangang Mag-Invest Dito?

English Version (Click Here)

Matapos kontrolin ang iyong paggastos, magbayad ng mga utang, at mag-ipon ng pera, ang susunod mong kailangang gawin para makamit ang financial freedom ay magsimulang mag-invest! Ano ang isa sa pinakamabuti at pinakapopular na investment ngayon? Stocks! Kung hindi mo pa napapag-aralan ito at kung gusto mong matutunan ang basics, may guide kami dito para sa iyo!

 

Ano ang Stocks?

Isipin mo na, kasama ang siyam mong kaibigan, ginusto mong magsimula ng negosyo kaya kayong lahat ay nagbigay ng cash, kagamitan, materyales, at iba pa na nagkakahalaga ng P1,000. Sa negosyong iyon, kayong mga magkakaibigan ay nag-desisyon na pantay-pantay na maghati-hati ng kita at pagmamayari sa kumpanya. Sa ganoong sitwasyon, ang negosyo ay parang may 10 shares of stock at ang bawat isa sa inyo ay may ari ng isa.

Ang Stocks na minsa’y tinatawag na “shares” o “equities” ay nagsisimbolo ng hati ng pagmamay-ari ng isang kumpanya. Ang Stock Market naman ay ang lugar kung saan ang mga shares na ito ay binebenta at binibili. Kung halimbawa ang isang kumpanya ay naglabas ng 10,000 shares of stock outstanding at ikaw ay bumili ng 100 shares, ikaw ay magiging stockholder at magmamay-ari ka ng 1% ng kumpanyang iyon (100 ay 1% ng 10,000).

Gaya ng halimbawa sa itaas, kung stockholder ka ikaw ay nagmamay-ari ng bahagi ng assets ng kumpanya at ikaw rin ay minsan makakatanggap ng bahagi ng kinikita ng kumpanya na tinatawag na Dividends. Alalahanin mo din na ang ilang kumpanya ay hindi nagbibigay ng dividends at naipapasok lang nila ang kinikita nila sa kumpanya, kaya sa ganoong sitwasyon kikita ka ng pera kapag binenta mo ang shares na binili mo kapag tumaas ang presyo ng stock (capital appreciation) o kapag ikaw ay nag-short sell. [Read more…]

post

What are Stocks and Why should you Invest in them?

Tagalog Version (Click Here)

After controlling your expenses, paying back debts and saving money, the next step in your journey to financial freedom is to start investing! What’s one of the best and most common investment vehicles nowadays? Stocks! Now, if you haven’t had the time to study what stocks are and if you want to learn the basics, then we have a short guide for you right here!

 

What are Stocks?

Imagine you and nine of your friends want to start a business so you each equally contribute around P1,000 in cash, equipment, materials and more. In that business, you each decide to share the profits and ownership equally. In that scenario, it will be similar to the business having 10 shares of stock and each of you own one.

Stocks, which also called “shares” or “equities,” signify shares of ownership in a company. The Stock Market is the place where these shares are traded. If, for example, a certain company issues 10,000 shares of stock outstanding and you bought 100 shares, you become a stockholder and you own 1% of that company (100 is 1% of 10,000).

Like the example above, if you’re a stockholder you own part of the company’s assets AND you might also receive a part of the company’s profits in the form of Dividends. Some companies don’t give out dividends and simply reinvest earnings though, so in those cases you earn money when you sell them after the stock price goes up (capital appreciation) or when you perform a short sell. [Read more…]

post

Paano pumili ng Stocks: 10 Terms na kailangan mong matutunan

English Version (Click Here)

Itinuturo palagi ng mga personal finance guru na kailangan mong ipunin ang bahagi ng kinikita mo para mag-invest, pero iilan lang ang nagtuturo sa iyo ng mga aral tungkol sa fundamental analysis (pagsusuri sa mga kumpanya) at kung paano ka dapat pipili ng mga stock investments bukod sa “bilhin mo ang shares ng mga malalaking kumpanya.”

Sabi ni Warren Buffett, “Risk comes from not knowing what you’re doing” o ang panganib ay nagmumula sa hindi mo pag-alam sa ginagawa mo. Bago ka mag-invest sa isang stock, kailangan mong matutunan kung ano ang sinasabi ng mga valuation numbers. Kailangan mong malaman ang ikinukuwento ng mga numero tungkol sa performance ng kumpanya kaysa magsugal ka base sa sinasabi ng mga stock price graph.

*Note: Ito ay basic guide lamang at isasama ko ang mga links sa investopedia articles kung gusto mo pang magbasa tungkol dito. Ang tunay na halaga nitong article na ito ay nasa Tagalog translation dahil ito’y isang primer para sa mga Pilipino na gustong matutunan ang ilang bagay tungkol sa kung paano pumili ng pinakamabuting stocks at kung paano mag invest sa stock market.

[Read more…]

post

Choosing the Best Stocks: 10 Investing Terms you HAVE to Learn

Tagalog Version (Click Here)

Personal finance gurus all teach you to save a part of what you earn and invest it, but not a lot of them will teach you the specifics of fundamental analysis (analyzing the specifics of companies) and how you should choose specific stock investments aside from “buy shares of big companies.”

Warren Buffett said that “Risk comes from not knowing what you’re doing.” Before you invest in a stock, you need to learn what the company’s valuation numbers mean. You need to know what the numbers say about the company’s performance instead of gambling solely on what the stock price graphs say.

*Note: This is a basic guide and I’ll include links to the Investopedia articles if you want to know more about each one. The true importance of this guide is in its Tagalog translation as it’s intended to serve as a primer for Filipinos who want to learn a few things about choosing the best stocks.

[Read more…]

Click here to connect!